با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایۀ تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه است. بهزیستی ذهنی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی مطرح شده است و متغیرهای زیادی از قبیل متغیرهای زیستی، اجتماعی، شخصیتی، شغلی و... در میزان بهزیستی ذهنی افراد نقش دارند. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل همۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه بود و شرکت‌کنندگان 350 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های سازه‌های موجود در مدل پاسخ دادند. برای برازش مدل از روش حداقل مربعات جزئی (نسل دوم مدل‌های ساختاری) استفاده شد.
از یافته‌های قابل توجه پژوهش حاضر می‌‌توان به تأثیر مستقیم تاب‌آوری بر تعامل معلم -دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه و همچنین تأثیر مستقیم سازگاری هیجانی و تعامل معلم -دانش‌آموز بر بهزیستی ذهنی اشاره کرد. در مجموع مدل اصلاح شدۀ پژوهش حاضر توانست 30 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کند که این امر نشان دهندۀ اهمیت متغیرهای موجود در مدل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Causal model of Subjective Well being Based on Academic Resilience and Mediating Roles of Teacher- Student Relationship, Emotional Adjustment and School Climate

نویسندگان [English]

 • Fateme Anvari 1
 • Farzaneh Mikaeli manee 2

1 MS.c., Educational Psychology, Urmia University, Urmia, Iran

2 Associate Professor, Education Department, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Developing a causal model of subjective well being based on academic resilience and mediating roles of teacher-student relationship, school climate and emotional adjustment is the main aim of this research. Subjective well-being is one of the important indicators of quality of life which is under the influence of many variables including biological, social, personality, occupational, etc. The statistical population consisted of all high school students in Urmia and participants were 350 students who were selected by multi-stage random sampling and responded to the questionnaire which was based on conceptual model. For fitting data with conceptual model, we used partial least square method (next generation of path modeling).
Among the significant findings of this study, we can mention the direct effect of academic resilience on student teacher relationship, emotional adjustment, and school climate as well as the direct effects of emotional adjustment and teacher student relationship on subjective well being. In sum, the revised model of the present study could explain 30% of the variance of subjective well-being, which indicates the importance of the variables in the model.
Among the significant findings of this study, we can mention the direct effect of academic resilience on student teacher relationship, emotional adjustment, and school climate as well as the direct effects of emotional adjustment and teacher student relationship on subjective well being. In sum, the revised model of the present study could explain 30% of the variance of subjective well-being, which indicates the importance of the variables in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • teacher-student relationship
 • school climate
 • academic resilience
 • subjective well being
 • emotional adjustment
 1. انوری، فاطمه و میکاییلی منیع، فرزانه (1396). بررسی رابطة بین کیفیت تعامل معلم دانش‌آموز و ادراک از جو مدرسه با بهزیستی ذهنی در دانش‌آموزان، کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، مشهد،

  بخشی، نگین و فولادچنگ، محبوبه (1397). رابطۀ جوّ مدرسه و تاب‌‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای سرزندگی تحصیلی. مجله مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 15(30)، 51-80.

  بیگدلی، ایماناله؛ نجفی، محمود و رستمی‌، مریم (1392). رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکی. آموزش در علوم پزشکی، 13(2)، 721-722.

  پینتریچ، پل و شونک، دیل (2011). انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه، تحقیقات و کاربردها)، ترجمة مهرناز شهرآرای (1398). تهران: علم.

  تمنایی فر، محمدرضا؛ منصوری نیک و اعظم (1392). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های سازگاری در دانش‌آموزان. علوم رفتاری، 5(15)، 25-39.139.

  حاجی حسنی، صدیقه؛ صالحی، مهدیه و امامی‌ پور، سوزان (1398). مدل یابی بهزیستی ذهنی بر اساس جو آموزشی، اجتماعی، عاطفی، فیزیکی و امنیتی مدرسه با میانجی‌گری خودتنظیمی‌ هیجانی. خانواده و پژوهش، 16(3)، 7-27.

  ذبیحی، رزیتا؛ نیوشا، بهشته و منصوری، محبوبه (1391). رابطه تاب‌آوری و جو روانی- اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. نوآوری‌های مدیریت آموزشی (اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی)، 7(3)، 73-82.

  رشیدی، علی؛ امیری، محمد؛ مهرآور گیگلو، شهرام و نودهی، حسن (1394). بررسی رابطة ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب‌آوری تحصیلی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، 22(7)، 189-198.

  سلطانی، عبداله؛ حاجی یخچالی، علیرضا؛ بو اسحاقی، منیژه و صبری، مصطفی (1393). مقایسة‌ دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستانی دارای سبک‌های پرورش مختلف (آزادگذاری، آمرانه، و اقتدارمنطقی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی در شهر اهواز. زن و مطالعات خانواده، 7(23)، 59-78.

  لومکس، ریچارد جی و شوماخر، رندال‌ای (2004). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلة ساختاری، ترجمه وحید قاسمی ‌(1388)، انتشارات جامعه‌شناسان، تهران.

  کرامتی، انسی؛ شهامت، فاطمه و خسروی، حسین (1390). بررسی رابطه محیط اجتماعی (جو مدرسه) و میزان خودتنظیمی‌ در دانش‌آموزان دبیرستان. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (روان‌شناسی دانشگاه تبریز)، 6(23)، 133-153.

  محبی، سمیه؛ شکری، امید و پورشهریار، حسین (1397). تأثیر برنامه آموزش تاب‌آوری بر ارزیابی‌های شناختی، مقابله و هیجان‌ها. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 15(57)، 83-99.

  محمدی باغملایی، حیدر و یوسفی، فریده (1397). رابطه ساختاری تعامل معلم- دانش‌آموز, درگیری تحصیلی و سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه. مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز)، 10(2)، 75-99.

  مهنا، سعید؛ میکائیلی منیع، فرزانه و عیسی‌زادگان، علی (1394). بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی. روان‌شناسی مدرسه، 4(1)، 122-138.

  نریمانی چماچائی، محمد؛ خشنودنیای زاهد، بهنام و ابوالقاسمی‌، عادل (1392) نقش درک حمایت معلم در پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری، مجله ناتوانایی‌های یادگیری، 1 (3)، 128-110.

   

   

   

  Amin Khandaghi, M. A., & Farasat, M. (2011). The effect of teacher's teaching style on students’ adjustment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 1391-1394.

  Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological bulletin, 88(3), 588.

  Borkar, V. N. (2016). Positive school climate and positive education: Impact on students well-being. Indian Journal of Health and Wellbeing, 7(8), 861-2.

  Breeman, L. D., Wubbels, T., Van Lier, P. A. C., Verhulst, F. C., Van der Ende, J., Maras, A., ... & Tick, N. T. (2015). Teacher characteristics, social classroom relationships, and children's social, emotional, and behavioral classroom adjustment in special education. Journal of school psychology, 53(1), 87-103.

  Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.

  Crosnoe, R. & Needham, B. (2004). Holism, contextual variability, and the study of friendships in adolescent development. Child Development, 75, 264–279.

  Capp, G., Berkowitz, R., Sullivan, K., Astor, R. A., De Pedro, K., Gilreath, T. D., ... & Rice, E. (2016). Adult relationships in multiple contexts and associations with adolescent mental health. Research on Social Work Practice, 26(6), 622-629.

  Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The what and why of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.

  Diener, E., Emmons, R., Larsen, J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.

  Doll, B., Zucker, S., & Berhm, K. (2014). Resilient classrooms: Creating Healthy Environment for learning. New York: Guilford Press

  Ewing, A. (2009). Teacher-child relationship quality and children’s school outcomes :Exploring Gender Differences Across elementary school grades. Doctoral Dissertation, University of Arizon.

  Fatou, N., & Kubiszewski, V. (2018). Are perceived school climate dimensions predictive of students’ engagement?. Social Psychology of Education, 21(2), 427-446.

  Fornell, C., & Larcker, D. F. (2018). Evaluating structural equation models with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18, 39–50.

  Ganai, M. Y., & Mir, M. A. A. (2013). Comparative study of adjustment and academic achievement of college students. Journal of Educational Research and Essays, 11 (2), 5-8.

  Gage, N. A., Larson, A., Sugai, G., & Chafouleas, S. M. (2016). Student perceptions of school climate as predictors of office discipline referrals. American Educational Research Journal, 53(3), 492-515

  Gefen, D. & Straub, D. (2005). A Practical Guide To Factorial Validity Using PLS-Graph: Tutorial And Annotated Example. Communications of the Association for information systems, 16, 91-109.

  Herrera, N., Gloria, A. M., & Castellanos, J. (2018). The role of perceived educational environment and high school generation on Mexican American Female community college students’ emic well-being. Journal of Diversity in Higher Education, 11(3), 254-267.

  Jovanovic, v. (2016). Trust and subjective well-being: The case of Serbia. Personality and Individual Differences, 98, 284-288.

  1. Baruah and J. Baruah (2009). Adjustment differences of adolescent of working and non-working mothers in the area of education. Indian Psychological Review, 72(4), pp. 213-216.

  Knoell, C. M. (2012). The Role of the Student-Teacher Relationship in the Lives of Fifth Graders: A Mixed Methods Analysis, A thesis for Phd, University of Nebraska.

  Karim, J., & Weisz, R. (2011). Emotional intelligence as a moderator of affectivity/emotional labor and emotional labor/psychological distress relationships. Psychological studies, 56(4), 348-359.

  Ko, E., Kim, H. Y., & Kang, H. S. (2020). The Impact of Perfectionism and Academic Resilience on Subjective Well-being among Korean Undergraduate Students. Journal of muscle and joint health, 27(1), 22-30.

  Kunnari, I., & Lipponen, L. (2010). Building teacher-student relationships for well-being. Lifelong Learning in Europe, 2, 63-71.

  Khalaf, M. A. (2014). Validity and reliability of the academic resilience scale in Egyptian context. US-China Education Review, 4 (3), 202-210.

  Kuykendall, L., & Tay , L. (2015). Employee subjective well-being and physiological functioning : An integrative model. Health Psychology Open, 2(1), 1-11.

  Lee, Y. M. (2014). A moderating effect of academic resilience on the relationship between academic stress and academic burnout. The Korean Association for Thinking Development, 10(4), 79-101

  Lester, L., & Cross, D. (2015). The Relationship Between School Climate and Mental and Emotional Wellbeing Over the Transition from Primary to Secondary School. Psychology of well-being, 5(1), 9.

  Lombardi, E., Traficante, D., Bettoni, R., Offredi, I., Giorgetti, M., & Vernice, M. (2019). The impact of school climate on well-being experience and school engagement: a study with high-school students. Frontiers in psychology, 10, 2482.

  Luck B. Individual Differences in Job Satisfaction, Journal of Organizational Behaviors. 2015; 16(1): 109-115.

  Liu, P. (2013). Perceptions of the teacher-student relationship: A study of upper elementary teachers and their students. International Education, 42(2), 3-23.

  Sekar, J., & Lawrence, A. S. (2016). Emotional, Social, Educational Adjustment of Higher Secondary School Students in Relation to Academic Achievement. Journal on Educational Psychology, 10(1), 29-35.

  Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43(3), 267-281.

  Meristo, M., & Eisenschmidt, E. (2014). Novice teachers’ perceptions of school climate and self-efficacy. International. Journal of Educational Research, 67, 1–10.

  van der Meulen, E., van der Velden, P. G., Setti, I., & van Veldhoven, M. J. (2018). Predictive value of psychological resilience for mental health disturbances: A three-wave prospective study among police officers. Psychiatry Research, 260, 486-494.

  New Economics Foundation (2011). Measuring our Progress. The Power of Wellbeing. London: NEF.

  Niemiec, C. P. & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(133), 33-44.

  OECD. (2017). PISA 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being, PISA, OECD Publishing, Paris,

  OECD. (2020). Academic resilience and well-being amongst disadvantaged students, in PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, OECD Publishing, Paris.

  Olasupo, M. O., Idemudia, E. S., & Dimatkakso, M. (2018). Adjustment, psychological well-being and mental health of first year students in a South African university. North American Journal of Psychology, 20(1), 55–68.

  Oldfield, J., Stevenson, A., Ortiz, E., and Haley, B. (2018). Promoting or suppressing resilience to mental health outcomes in at risk young people: the role of parental and peer attachment and school connectedness. Journal of Adolescence, 64, 13–22.

  Oyoo, S. A., Mwaura, P. M., & Kinai, T. (2018). Academic resilience as a predictor of academic burnout among form four students in Homa-Bay County, Kenya. International Journal of Education and Research, 6(3), 187-200.

  Ozmete, E. (2011). Subjective well-being: A research on life satisfaction as cognitive component of subjective well- being. International Journal of Academic Research, 3(4), 53-61.

  Park, J. W., & Kwon, M. J. (2018). The convergence effect of academic resilience, social support, and happiness on SNS addiction tendency of university students. Journal of the Korean Convergence Society, 9(4), 453-460.

  Park, H. J., & Lee, J. (2015). Longitudinal analysis of academically resilient students' characteristics during high school and college. Journal of Educational Evaluation, 28(2), 289-311.

  Polizzi, C., Lynn, S. J., & Perry, A. (2020). Stress and coping in the time of COVID-19: Pathways to resilience and recovery. Clinical Neuropsychiatry, 17(2), 59–62.

  Pianta, R. C., & Stuhlman, M. W. (2004). Teacher-child relationships and children's success in the first years of school. School psychology review, 33(3), 444-458.

  Reid, K. L., & Smith, K. (2018). Secondary Students' Self-Perceptions of School Climate and Subjective Well-Being: Invitational Education Meets Positive Psychology. Journal of Invitational Theory and Practice, 24, 45-69.

  Russell, D. W., Kahn, J. H., Spoth, R., & Altmaier, E. M. (1998). Analyzing data from experimental studies: A latent variable structural equation modeling approach. Journal of counseling psychology, 45(1), 18-29.

  Ruzek, E. A., Hafen, C. A., Allen, J. P., Gregory, A., Mikami, A. Y., & Pianta, R. C. (2016). How teacher emotional support motivates students: The mediating roles of perceived peer relatedness, autonomy support, and competence. Learning and instruction, 42, 95-103.

  Rathmann, K., Herke, M., Heilmann, K., Kinnunen, J. M., Rimpelä, A., Hurrelmann, K., & Richter, M. (2018). Perceived school climate, academic well-being and school-aged children’s self-rated health: a mediator analysis. European Journal of Public Health, 28(6), 1012-1018.

  Roeser, R. W., Eccles, J. S. & Sameroff, A. J. (2000). School as a context of early adolescents’ academic and social–emotional development: A summary of research findings. Elementary School Journal, 100, 443–471.

  Rubio, V. J., Aguado, D., Hontangas, P. M., & Hernández, J. (2007). Psychometric properties of an emotional adjustment measure: An application of the graded response model. European Journal of Psychological Assessment, 23(1), 39–46.

  Sood, S., & Sharma, A. (2020). Resilience and Psychological Well-Being of Higher Education Students During COVID-19: The Mediating Role of Perceived Distress. Journal of Health Management, 22(4), 606-617.

  Steinmayr, R., Heyder, A., Naumburg, C., Michels, J., & Wirthwein, L. (2018). School-related and individual predictors of subjective well-being and academic achievement. Frontiers in psychology, 9, 2631.

  Stroet, K., Opdenakker, M. C., & Minnaert, A. (2015). Need supportive teaching in practice: A narrative analysis in schools with contrasting educational approaches. Social Psychology of Education, 18(3), 585-613.

  Sharma, R. (2017). Global youth wellbeing index. ISBN: 978-0-692-92138-8. www.-youthindex.org

  Srite, M. D. (2000). The influence of national culture on the acceptance and use of information technologies: An empirical study. The Florida State University.

  Stephens, T. M. (2012). Increasing Resilience in Adolescent Nursing Students. Unpublished Doctoral dissertation. The University of Tennessee, Knoxville.

  Tecson, K. M., Wilkinson, L. R., Smith, B., & Ko, J. M. (2019). Association between psychological resilience and subjective well-being in older adults living with chronic illness. Proceedings (Baylor University. Medical Center), 32(4), 520–524.

  Valsaraj, B. P., Savitha, & Nayak, S. D. (2017). Adjustment, Perceived safety and mental welbeing among professional college student. Manipal. Journal of Nursing and Health Sciences, 3(1), 16-22.

  Vinzi, V. E., Chin, W., Henseler, J., Wang, H. (2010). Handbook of Partial Least Squares, New York: springer publication.

  Way, N., Reddy, R. & Rhodes, J. (2007). Students’ perceptions of school climate during the middle school years: associations with trajectories of psychological and behavioral adjustment. The American Journal of Community Psychology, 40, 194–213.

  Way, N. & Greene, M. L. (2006). Trajectories of perceived friendship quality during adolescence: the patterns and contextual predictors. Journal of Research on Adolescence, 16(2), 293–320.

  Wang, M. T., & Holcombe, R. (2010). Adolescents’ perceptions of school environment, engagement, and academic achievement in middle school. American educational research journal, 47(3), 633-662.

  Werts, C. E., Linn, R. L., & J¨oreskog, K. G. (1974). Intraclass reliability estimates: Testing structural assumptions. Educational and Psychological Measurement, 34, 25–33.

  Wingate, E. J. (2018). Classroom support and students' subjective well-being: A mixed-methods investigation. University of South Florida.

  Wu, Y., Sang, Z. Q., Zhang, X. C., & Margraf, J. (2020). The relationship between resilience and mental health in Chinese college students: a longitudinal cross-lagged analysis. Frontiers in psychology,2(11), 108.

  Wubbles, T., Creton, H., Levy, J. and Hooymayers, H. (1993). The model for interpersonal behavior . in T. Wubbels., and J. Levy. (Eds), Do you know what you look like? Interpersonal relations in Education. London: The Flamer Press.

  Yahyaei, D., Jabalameli Foroushani, Z., & Mahini, F. (2012). The school role in lively education and students’ mental health. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1408-1412.

  Zullig, K. J., Huebner, E. S., & Patton, J. M. (2011). Relationships among school climate domains and school satisfaction. Psychology in the Schools, 48(2), 133-145.