با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ توانمندی‌های منشی و مشغولیت شغلی با نقش میانجی هیجانات معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر ارومیه بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری نیز کلیۀ معلمان دوره ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ارومیه بنا بر اعلام کارگزینی برابر 1400 نفر بود که از بین آنان بر اساس قاعده کلاین (2011) و بر اساس تعداد متغیرها تعداد 301 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های استاندارد شده توانمندی‌های منشی سلیگمن و پترسون (2004)، مشغولیت شغلی شافلی و همکاران (2002) و هیجانات معلمان چن (2016) بود. روایی (محتوا و سازه) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسش‌نامه‌ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه‌گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و Smart PLS و با استفاده از آزمون‌های همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که توانمندی‌های منشی معلمان با مشغولیت شغلی رابطه مثبت و معناداری (29/0) دارد. رابطۀ توانمندی‌های منشی و هیجانات معلمان مثبت و معنادار (53/0) است. هیجانات معلمان با مشغولیت شغلی آنان رابطۀ مثبت و معناداری (55/0) دارد و در نهایت رابطۀ توانمندی‌های منشی معلمان با مشغولیت شغلی با میانجی‌گری هیجانات معلمان، مثبت و معنادار (28/0) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between character strengths and job occupation with mediating the emotions of Primary teachers in District 2 of Urmia

نویسندگان [English]

  • Sulmaz farzaneh 1
  • heman mahmoudfakhe 2
  • samad Abedi 3

1 M.A. Educatonal Psychology, Payame Noor University

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between character strengths and job occupation with the mediating role of teachers' emotions. The research method was descriptive-correlational and the statistical population was all 1400 primary school teachers in District 2 of Urmia, of which 301 were selected by cluster sampling method and on the basis of Klein (2011) rule and based on the number of variables. Data collection tools were standardized questionnaires of character strengths of Seligman and Patterson (2004), Shuffle et al. (2002) and Chen Teachers' emotions (2016). Validity (content and structure) and reliability (Cronbach's alpha coefficient) of the questionnaires indicated that the measuring instruments had good validity and reliability. The results of testing the hypotheses by SPSS and PLS software and using correlation tests and structural equation modeling showed that the teachers' character strengths have a positive and significant relationship with job occupation. The relationship between character strengths and teachers' emotions is positive and significant. Teachers' emotions have a positive and significant relationship with their job occupation and finally, the relationship between teachers' character strengths and job occupation, mediated by teachers' emotions, is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character Strengths
  • Job Occupation
  • Emotions
  • Teachers
  • Urmia
انتظاری شبستر، فائزه و خادمی، علی (1398). مقایسه نیرومندی‌های منش در دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی، رویش روان‌شناسی، 8 (1)، 191-198.
ایرجی راد، ارسلان و حاجی، مرضیه (1397). بررسی رابطه خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان (هنرآموزان) هنرستان‌ها، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 14(50)، 55-70.
خسروجردی، زهرا؛ پورشهریار، حسین و حیدری، محمود (1398). پیش‌بینی توانمندی‌های منش نوجوانان و دلبستگی به والدین و همسالان بر اساس تعارض با پدر و مادر، فصلنامه خانواده پژوهی، 11(59)، 347-360.
ذکاتی، نفیسه؛ حسن کاریاری، محدثه و کرد میرزا نیکو زاده، عزت اله (1396). توانمندی‌های منش و تاب‌آوری در زنان سرپرست خانوار و عادی، روان‌شناسی معاصر، 12(3)، 710-716.
زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون؛ اسماعیلی، محمد و خانمرادی، سعید (1394). رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(6)، 93-103.
پیرحسینلو، سعیده؛ فرزاد، ولی اله؛ شهریاری احمدی، منصوره (1400). مدل‌یابی روابط علّی جهت‌گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8(4), 67-84.
رستگاری، نرگس (1395). شناسایی عوامل تأثیر گذار بر اجرای آموزش بالینی در آموزش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائه الگویی جهت اجرای موثر این نوع آموزش، رساله دکترا، اراک، دانشگاه آزاد اسلامی.
شاهزاده تیمورلو، حوریه؛ خدایاری، عباس؛ نوربخش، مهوش و علیدوستی قهفرخی، ابراهیم (1399). طراحی الگوی توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد سند چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، پژوهش در ورزش تربیتی، 8 (18)، 91-112.
شبستری، فائزه و خادمی، علی (1397). مقایسه بهزیستی روانی و نیرومندی‌های مَنِش در دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 19(1)، 91-107.
غلام زاده، داریوش و یاوری بافقی، امیر حسین (1397). تأثیر منش بر دلبستگی شغلی کارکنان ناجا، مجله منابع انسانی ناجا، 13(54)، 102-77.
فرزانه، محمد؛ پورکریمی، جواد؛ عزتی، میترا (1394). بررسی رابطة صلاحیت‌های حرفه‌ای با توانمندی روان‌شناختی دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2(8)، 69-88.
قادری، فرزاد؛ کجباف، محمدباقر و شکرالهی، مژگان (1396). الگوی ساختاری روابط فضیلت‌های شخصیتی، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با کسب خرد در دانشجویان، فصلنامۀ پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 11(4)، 15-1.
کارشکی، حسین؛ کوهی، محمد و آهنی، زهرا (1395). رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 6 (24)، 171-200.
مظلومی، علی؛ عسکری، پرویز؛ مکوندی، بهنام؛ احتشام زاده، پروین و بختیار پور، سعید (1398). مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر و آموزش تنظیم هیجان بر توانمندی‌های منش گروه نارانان، پژوهش‌نامه زنان، 10(1)، 159-177.
معافی مدنی، سید مهدی و تیمور زاده، ولی (1391). رابطه هوش هیجانی با درگیری شغلی در مدیریت آینده، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، 23(97)، 65-74.
 
Bai, Y. (2011). The Relationships between Character Strengths and Well-being Status of College Students. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Hong Kong.
Benson PL, Leffert N, Scales PC, Blyth DA. (2012). Beyond the “village” rhetoric: Creating healthy communities for children and adolescents. Appl Dev Sci. 2012; 16(1): 3-23.
Dawson, R; Austin, N. (2014). Th consolation of character strength in ignatianspirtuality and positive psychology. Journal of the Way, 5 (3): 7–21
Elankumaran, S. (2014). "Personality organizational climate and job involvement: An empirical study". Journal of Human Volues, 2: 117-130.
Grandey, A. A., Diefendorff, J. M., & Rupp, D. E. (2013). Bringing emotional labor into focus: A review and integration of three research lenses. In A. A. Grandey, J. M. Diefendorff, & D. E. Rupp (Eds.), Emotional labor in the 21st century: Diverse Perspectives on Emotion Regulation at Work (pp. 3-27). New York: Psychology Press/-Routledge.
Hagenauer, G., & Volet, S. E. (2014). “I don’t hide my feelings, even though I try to”: insight into teacher educator emotion display. The Australian Educational Researcher, 41(3), 261-281
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2017). An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 414-433.
Johnsen, C. (2014). Personality Traits and Character Strengths as Predictors of Well-Being. Thesis Submitted in Parital Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Clinical Psychology in the Graduate School, Eastern Illinois University Charleston, Illinois.
Kern, M.L., & Bowling, D.S. (2015). Character Strengths and Academic Performance in Law Students. Journal of Research in Personality .5, 25-29.
Koyuncu, M., Burket, R. J., & Fiksenbaum, L. (2006). "Work engagement among women manager and professionals in a Turkish bank: potential antecedents and consequences". Equal Opportunities International, 25: 299-310.
Mathisen, G. E., & Bergh, L. I. V. (2016). Action errors and rule violations at offshore oil rigs: The role of engagement, emotional exhaustion and health complaints. Safety science, 85, 130-138.
Raymond, T., & Mjoli, T. (2013). The relationship between job involvement, job satisfaction and organizational commitment among lower level employees at a motor-car manufacturing company in Eastern London, South Africa. Journal of Business & Economic Management. 6(1), 25-35.
Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology: Fundamental assumptions. The Psychologist, 16(3), 126-127.
Shoshani A, Slone M. (2015). Middle school transition from the strengths perspective: Young adolescents’ character strengths, subjective well- Being, and school adjustment. J Happiness Stud.; 14(4): 1163-1181
Tenenhaus, M., Esposito Vinzi, V., Chatelin, Y.-M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational Statistics & Data Analysis, 48(1), 159–205
COPYRIGHTS
 © 2022 by the authors. Licensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY4.0) (http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0)
 
Wang, J., & Wang, Y. (2016). The Impact of Character Strengths on Employee Well-Being: The Mediating Effect of Work- Family Relationship. World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, Vol. 10, No. 5: 1561-1569.