با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مقایسه آگاهی واج‌شناختی زبان سوادآموزی در کودکان یک، دو و سه زبانه

مهدیه سرشار؛ فرزانه میکائیلی منیع

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/etl.2022.57858.3444

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، مقایسه آگاهی واج‌شناختی زبان سوادآموزی در کودکان یک، دو و سه زبانه گستره سنی 7 الی 9 سال بود که از روش تحقیق علی- مقایسه‌ای مقطعی استفاده شد. جامعه آماری دانش‌آموزان 7 تا 9 ساله دبستان‌های دولتی پسرانه شهر تهران و ارومیه در سال تحصیلی 1398-1397 بودند. نمونه با روش در دسترس و هدفمند، برای هر زبان 40 نفر تعیین شد. داده‌ها ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری معلمان دوره ابتدایی

حمیده پاک مهر؛ معصومه عزیزی؛ هوشنگ گراوند

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30473/etl.2022.59190.3517

چکیده
  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسش‌نامه جهت‌گیری برنامه درسی تربیت هنری برای معلمان دوره ابتدایی با روش پیمایشی بود. پس از برگردان نسخه اصلی پرسش‌نامه جهت‌گیری برنامه درسی تربیت هنری فیلانی (2003) به زبان فارسی و بازترجمه و اصلاح آن، فرم نهایی برای اجرا تهیه شد. آزمودنی‌ها شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر مشهد به تعداد 13259 نفر در سال ...  بیشتر

بررسی رابطه توانمندی‌های منش و مشغولیت شغلی با نقش میانجی هیجانات معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر ارومیه

سولماز فرزانه؛ هیمن محمودفخه؛ صمد عابدی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 33-46

https://doi.org/10.30473/etl.2022.60470.3597

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ توانمندی‌های منشی و مشغولیت شغلی با نقش میانجی هیجانات معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر ارومیه بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری نیز کلیۀ معلمان دوره ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ارومیه بنا بر اعلام کارگزینی برابر 1400 نفر بود که از بین آنان بر اساس قاعده کلاین (2011) و بر اساس تعداد متغیرها تعداد 301 ...  بیشتر

مدل روابط علّی بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر

علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی؛ حسن غریبی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61330.3645

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش تعدیل‌گر متغیر جنس در رابطه بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 200 دانشجو (100 پسر و 100 دختر) به نسخة تجدید نظر شدة پرسش‌نامة هدف پیشرفت (الیوت و مورایاما، 2008) و مقیاس فریب‌کاری تحصیلی (فارنسه، ترامونتانا، فیدا و پاسیلو، 2011) پاسخ دادند. در این پژوهش، به منظور ...  بیشتر

مدل‌یابی عملکرد تحصیلی براساس توانایی‌های شناختی، خودکارآمدی حافظه، حافظه روزمره، حافظه گذشته‌نگر -آینده‌نگر با میانجی‌گری فراحافظه

فاطمه بیان فر؛ امیر رضا رجائی مش

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 61-76

https://doi.org/10.30473/etl.2022.62604.3723

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تببین مدل عملکرد تحصیلی بر اساس توانایی‌های شناختی، خودکارآمدی حافظه، حافظه رومزه، حافظه گذشته‌نگر- آینده‌نگر با میانجی‌گری فراحافظه در دانش‌آموزان بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1400بود که از ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر خودراهبری یادگیری، مهارت‌های حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

طاهر محبوبی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/etl.2022.63020.3738

چکیده
  این پژوهش به منظور اثربخشی آموزش مبتنی بر تلفن همراه در خودراهبری یادگیری، مهارت‌های حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان انجام شده است. روش پژوهش از نوع طر‌حهای تحقیق آزمایشی مداخله‌ای پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-97، رشته علوم تربیتی دانشگاه ...  بیشتر

مدل‌یابی معادلات ساختاری اهمال‌کاری بر اساس سرمایۀ روان‌شناختی با اثر تعدیل‌کنندگی تفکر انتقادی

لیلا نیک راد؛ احمد باصری؛ حسین بیگدلی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، صفحه 91-107

https://doi.org/10.30473/etl.2022.63251.3757

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل اهمال‌کاری کارکنان بر اساس میزان سرمایه‌های روان‌شناختی (تاب‌آوری، خودکارآمدی، امید و خوش‌بینی) با اثر تعدیل کنندگی تفکر انتقادی در کارکنان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع طرح‌های همبستگی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک پارسیان در سال 1399-1400 با حجم 2600 نفر بود و 300 ...  بیشتر