با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 آموزش و پررش استان اردبیل

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سواد فضای مجازی بر میزان قربانی شدن ناشی از قلدری در فضای مجازی، خودکنترلی و تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1399-1400 بود. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه دوم شهر اردبیل بودند که از میان آنان30 نفر دانش-آموز با روش نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب و به‌گونه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. قبل از آموزش برنامه سواد فضای مجازی، آزمودنی‌های هر دو گروه به ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‌های ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻠﺪری-ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺒﺮی CBVEQ))، پرسشنامه خود کنترلی تانجی و پرسشنامة تفکر انتقادی ریتکس پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش 8 جلسه آموزش سواد فضای مجازی را دریافت نمودند و گروه کنترل در این مدت هیچمداخله‌ای را دریافت ننمودند. پس از اتمام برنامه آموزشی هر دو گروه مجددا به پرسشنامه‌های پژوهش پاسخ دادند داده-ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند‌متغیری تحلیل شدند. نتایج تحلیلداده‌ها نشان داد که آموزش سواد فضای مجازی، خودکنترلی و تفکر نقادانه دانش‌آموزان را بهبود بخشیده و قربانی قلدری فضای مجازی شدن را کاهش داده است (05/0>p). بنابراین آموزش سواد فضای مجازی با افزایش آگاهی کاربران در خصوص استفاده از این فضا، می-تواند پیامدهای مخرب استفاده از فضای مجازی را کاهش‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of effectiveness of cyberspace literacy On cyber victimization Experiences, self-control and critical thinking of students

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Pourmohseni Koluri 1
  • Fatemeh Ghorbani Azar 2

1 payame noor, Tehran, Iran

2 training and education , province of Ardebil

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cyberspace literacy training on the victimization of cyber bullying, self-control and critical thinking in high school students in 2019-2020. The present study was an experimental design with pre‌test-post‌test with a control group. The statistical population included all third grade high school students in Ardabil, from which 30 students were selected by available sampling and randomly assigned to experimental and control groups. Prior to cyberspace literacy training, both experimental and control groups answered the CBVEQ, the 13-item Tanji, self-control questionnaire, and the Ritex Critical Thinking Questionnaire. Then, the experimental group was trained in 8 cyberspace literacy program, but the control group was not receiving any intervention. After the training program, two groups respondent all questionnaires. The results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that cyberspace literacy training had improved cyber victimization and self-control (p <0.05), but cyberspace literacy training program had a significant effect on students' critical thinking in the experimental group. did not show. Findings show that cyberspace literacy training can reduce the destructive consequences of this network by increasing users' awareness about this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace Literacy
  • Victimization of Cyber Bullying
  • Critical Thinking and Self-Control
فرقانی، محمد مهدی و یاسین خدا مرادی. (1398). نقش سواد رسان‌های در تعدیل اعتیاد اینترنتی. (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم چهارمحال و بختیاری)، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 20 (45)، 102-85.
پاتر، دبلیو، جیمز. (1399)، سواد رسانه ای. ترجمه احسان شاه قاسمی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 
 
Al-Zou be, R. (2021).  The impact of media and information literacy on acquiring the critical thinking skill by the educational faculty’s students. Thinking Skills and Creativity, 39, 1-7.
Amanzadeh, A., & Namanof. (2015). Investigating the effectiveness of web-based, computer and mobile learning on ' critical thinking and creative thinking skills in Mazandaran's university students. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 3(9), 57-68.
Belshaw, D. A. (2012). What is ‘digital literacy’? A pragmatic investigation. Doctoral dissertation. Durham University.
Cassidy, W., Faucher, C., & Jackson, M. (2013). Cyberbullying among youth: A comprehensive review of current international research and its implications and application to policy and practice. School Psychology International, 34(6), 575–612.
Cosma, A., Walsh, S.D., Chester, K.L., Callaghan, M., Molcho, M., Craig, W., Pickett, W. (2020). Bullying victimization: time trends and the overlap between traditional and cyberbullying across countries in Europe and North America. International Journal of Public Health, 65 (1), 75–85.
Daud, D., & Santoso, R. H. (2018). Device learning development using Cabri 3D with problem-solving method based on oriented critical thinking ability and learning achievements of junior high school students. 5th Asia Pasific Education Conference (AECON 2018). Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 267, 23–28.
Del Rey, R., Casas, J. A., & Ortega, R. (2012). El programa ConRed, una práctica basada en la evidencia. Comunicar, 39, 129–138.
Douglas, K., & Share, J. (2019). The critical media literacy guide: Towards critical digital and media literacies. Brill.
Estévez, E., Jimenez, T., & Moreno, D. (2018). Aggressive behavior in adolescence as a predictor of personal, family, and school adjustment problems. Psicothema, 30(1), 66–73.
Fleming, J. (2014). Media literacy, news literacy, or news appreciation? A case study of the news literacy program at Stony Brook University. Journalism & Mass Communication Educator, 69(2), 146–165.
Foody, M., Samara, M., & Carlbring, P. (2015). A review of cyberbullying and suggestions for online psychological therapy. Internet Interventions, 2(3), 235–242.
Gillespie, A. A. (2007). Journal of Social Welfare and Family Cyber - Bullying and Harassment of Teenagers: The Legal Response Cyber-Bullying and Harassment of Teenagers: The Legal Response. Journal of Social Welfare and Family Law, 28 (2), 37–41.
Golpe, S., Gómez, P., Harris, S. K., Brana, ˜ T., & Rial, A. (2017). Diferencias de sexo en el uso de Internet en adolescentes espanoles. Behavioral Psychology, 25, 129–146.
Helsper, E.J., Smahel, D., Helsper, E.J., 2019. Excessive internet use by young Europeans: psychological vulnerability and digital literacy?. Information Communication and Society, 23 (9), 1–19.
Henseler, J., Ringle, C.M., Sarstedt, M., (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (1), 115–135.
Higgins, G.E., Wolfe, S.E., Catherine, D. (2014). Digital Piracy an Examination of Three Measurements of Self- Control. Deviant Behavior, 29 (5), 37–41.
Hollis, H. (2019). Information literacy and critical thinking: Different concepts, shared conceptions. Proceedings of the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Ljubljana, Slovenia, Published Quarterly by the University of Borås, Sweden, 24 (4), 10-17.
Jang, M., Avakare, M., Nikou, Sh., & Kim, S. (2021). The impact of literacy on intention to use digital technology for learning: A comparative study of Korea and Finland.
Jenkins, W. J. (2017). A general theory of crime. In A General Theory of Crime. London: Macta Library.
Kazemi, S., Ashraf, H., Motallebzadeh, K., & Zeraatpishe, M. (2020). Development and validation of a null curriculum questionnaire focusing on 21st century skills using the Rasch model. Cogent Education, 7(1), 1–17.
keles, B., Mccrae, N., Grealish, A. (2019). A systematic review the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. International Journal of Adolescence and Youth 25(1), 1–15.
Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. Psychological Bulletin, 140(4), 1073–1137.
Leukfeldt, E.R., Jansen, J., Stol, W.P.(2013). Journal of Social Welfare and Family Child Pornography, the Internet and Juvenile Suspects. August 2014, pp. 37–41.
Lianos, H., & McGrath, A. (2018). Can the general theory of crime and general strain theory explain cyberbullying perpetration? Crime & Delinquency, 64(5), 674–700.
Machimbarrena, J.M., Calvete, E., Fernandez-Gonzalez, L., Alvarez-Bard on, A., Alvarez- Fernandez, L., Gonzalez-Cabrera, J. (2018). Internet risks: an overview of victimization in cyberbullying, cyber dating abuse, sexting, online grooming and problematic internet use. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15 (11), 17-28.
Maksl, A., Ashley, S., & Craft, S. (2015). Measuring news media literacy. Journal of Media Literacy Education, 6(3), 29–45.
Medrano, J. L. J., Lopez Rosales, F., &Gámez-Guadix, M. (2018). Assessing the links of sexting, cyber victims, depression, and suicidal ideation among 19 university students. Archives of Suicide Research, 22(1), 153–164.
Mesch, G.S., Dodel, M. (2018). Low self-control, information disclosure, and the risk of online fraud. American Behavioral Scientist, 62 (10), 1356–1371.
Nodeland, B., Morris, R. (2018). A test of social learning theory and self-control on cyber offending A test of social learning theory and self-control on cyber. Deviant Behavior, 41 (1), 1–16.
Pandita, R. (2014). Information pollution, a mounting threat: Internet a major causality. Journal of Information Science Theory and Practice, 2(4), 49–60.
Peter, I-K., & Petermann, F. (2018). Cyberbullying: a concept analysis of defining attributes and additional influencing factors, Computer and Human Behavior, 86, 350–366,
Rao, J., Wang, H., Pang, M., Yang, J., Zhang, J., Ye, Y., Chen, X., Wang, Sh & Dong, X. (2019). Cyberbullying perpetration and victimization among junior and senior high school students in Guangzhou, China. Injury Prevention, 25(1), 13–19.
Salmivalli, C., Garandeau, C., & Veenstra, R. (2012). KiVa anti-bullying program: Implications for school adjustment. In G. Ladd, & A. Ryan (Eds.), Peer relationships and adjustment at school (pp. 279–305). Charlotte: IAP.
Schneider, I.K., Gillebaart, M., Mattes, A. (2019). Meta-analytic evidence for ambivalence resolution as a key process in effortless self-control. Journal of Experimental Social Psychology, 85, 1-8.
Spiel, C., & Strohmeier, D. (2011). National strategy for violence prevention in the Austrian public school system: development and implementation. International Journal of Behavioral Development, 35(5), 412–418.
Tangney, J., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271–324.
Tomczyk, Ł. (2019). What Do Teachers Know About Digital Safety? Computers in the Schools, 1–21.
Tomczyk, Ł., Wąsiński, A. (2017). Parents in the Process of Educational Impact in the Area of the Use of New Media by Children and Teenagers in the Family Environment. Egitim ve Bilim, 42 (190), 305-323.
Van Laar, E., Van Deursen, A. J., Van Dijk, J. A., & De Haan, J. (2020). Determinants of 21st-century skills and 21st-century digital skills for workers: A systematic literature review. SAGE open, 10, 1–14.
 Walters, G. D. (2016). Risk, need, and responsivity in a criminal lifestyle. In Handbook on Risk and Need Assessment (pp. 209–235). Routledge.
West, R. F., Toplak, M. E., & Stanovich, K. E. (2008). Heuristics and biases as measures of critical thinking: Associations with cognitive ability and thinking dispositions. Journal of Educational Psychology, 100(4), 930–941.
Wong, R. Y., Cheung, C. M., & Xiao, B. (2018). Does gender matter in cyberbullying perpetration? An empirical investigation. Computers in Human Behavior, 79, 247–257.
Zare, H., Alimoradi, M., & Rahmanina, M. (2020). Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 8 (2), 9-20.