با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دکترای روان شناسی عمومی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش میانجی تنظیم هیجان در رابطه بین سبک‌های یادگیری، حل مسئله، هیجان‌خواهی و هوش فرهنگی با ادراک خطر بود. در این پژوهش کاربردی با روش توصیفی- همبستگی از بین رانندگان مرکز شهر تهران، تعداد 340 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های سبک یادگیری کلب (1984)، حل مسئله هپنر و پترسون (1982)، هیجان‌خواهی آرنت (1994)، هوش فرهنگی آنگ و ارلی (2004)، تنظیم هیجان گراس و جان (2003) و ادراک خطر رانندگی آلبرگ و راندمو (2001) پاسخ دادند.
بیشترین فراوانی متعلق به مردان، دامنه سنی40 تا 50 سال و تحصیلات فوق دیپلم و کمتر بود. ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم بین سبک یادگیری، حل مسئله، هیجان‌خواهی و هوش فرهنگی با تنظیم هیجان به ترتیب 41/۰، 31/0، 45/0، 45/۰ و ضریب استاندارد مسیر مستقیم بین تنظیم هیجان با ادراک خطر 93/0 و شاخص برازش مطلق (GOF) برای الگوی پژوهش مقدار ۳۸/۰ به دست آمد و مشخص شد که سبک یادگیری، حل مسئله، هیجان‌خواهی و هوش فرهنگی با میانجی‌گری تنظیم هیجان بر ادراک خطر رانندگان شهر تهران اثر مثبت دارند (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Learning Styles, Problem Solving, Sensation Seeking and Cultural Intelligence with Risk of Perception: The Mediating Role of Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • leila zoghi 1
  • Bita Ajilchi 2
  • Samira Madandost 3

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Human Resources, Amin University of Police, Tehran, Iran

2 PhD in General Psychology, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

3 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Electronics Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the current research was the mediating role of emotion regulation in the relationship between learning styles, problem solving, thrill seeking and cultural intelligence with risk. In an applied research with descriptive-correlation method among drivers in the center of Tehran, 340 people were selected by available sampling method and they answered the questionnaires of learning style of Kolb (1984), Hepner and Peterson's problem solving (1982), sensation seeking of Arentt (1994), cultural intelligence of Ang and Earley (2004), emotion regulation of Gross and John (2003), and Ulleberg & Rundmo (2001)'s perception of driving risks.
The highest frequency belonged to men, age range 40 to 50 years and higher education and less. The standard coefficients of the direct paths between learning style, problem solving, excitement seeking and cultural intelligence with emotion regulation are 0.41, 0.31, 0.45, 0.45, respectively and the standard coefficient of the direct path between emotion regulation and risk perception is 0.93 and The absolute fit index (GOF) for the research model was 0.38. Learning style, problem solving, excitement seeking, and cultural intelligence with the mediation of emotion regulation have a positive effect on the risk perception of Tehran drivers (P<0.05).Findings: The highest frequency belonged to men, age range 40 to 50 years and higher education and less. The standard coefficients of the direct paths between learning style, problem solving, excitement seeking and cultural intelligence with emotion regulation are 0.41, 0.31, 0.45, 0.45, respectively and the standard coefficient of the direct path between emotion regulation and risk perception is 0.93 and The absolute fit index (GOF) for the research model was 0.38. Conclusion: learning style, problem solving, excitement seeking, and cultural intelligence with the mediation of emotion regulation have a positive effect on the risk perception of Tehran drivers (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Regulation
  • Learning Styles
  • Problem Solv-ing
  • Sensation Seeking
  • Cultural Intelligence
  • Risk Perception
اسد امرجی، مرتضی، یار احمدی، علی (1399). ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ارزﻳﺎﺑﻲ ادراک ﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن در شبیه ﺳﺎز راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی رواﻧﻲ راﻧﻨﺪه. فصلنامه علمی راهور، 34، 32-9. http://talar.jrl.police.ir/article_95190.html
امیری، سروش، احسانی، مجید، سخایی، رضا (1397). رابطۀ اخلاق و فرهنگ ترافیک شهروندی با سوانح رانندگی «بررسی تطبیقی ایران و برخی از کشورها».  فصلنامه علمی راهور، 24، 178-145. http://talar.jrl.police.ir/article_18986_b7bf353650201a0c976e587e70e0fb35.pdf
بابایی، مهناز، یونسی رباطی، زینب، بابائی رودباری، سیده ساناز (1394). ادراک خطر در حین رانندگی در زنان و مردان. کنگره انجمن روان‌شناسی ایران، تهران.elmnet-20718078-13212-1.bib
بنایی، علی، سالمی خامنه، علیرضا، زندی فر، حسین، قهاری، شهربانو (1397). مقایسه تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری و راهبرد‌های مقابل‌های در رانندگان متخلف و غیر متخلف. پرستار و پزشک در رزم، 6(21)، 52-47.http://npwjm.ajaums.ac.ir/article- ۱-۶۱۴-fa.html
ثناگوی محرر، غلام رضا، دلجویی سرکش، زهرا ، نوروزی فتح آباد، عباس (1400). رابطه سبک‌‌های یادگیری کلب با سرزندگی تحصیلی و هیجانات مثبت و منفی دانشجویان. نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، شیراز. https://civilica.com/doc/1245914
جعفری، مریم، صابری، هائیده (1395). پیش‌بینی حل مسئله براساس تنظیم هیجانی و عاطفه مثبت و منفی در دانش آموزان دوره دوم دبیرستان. نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش‌‌های فرهنگی). تهران. https://civilica.com/doc/557045.
حیدری، مائده، هاشمی، تورج (1396). نقش تنظیم هیجانی و سیستم‌‌های مغزی-رفتاری در وقوع یا عدم وقوع رفتار‌‌های پرخطر رانندگی. فصلنامه علمی راهور، 23، 174-151. http://talar.jrl.police.ir/article_18979_26b520eb806cf6d58e63cb2af1784e9b.pdf
رحیمی نیا، حوریه، رحیمی نیا، الهه، شریفی راد، غلام رضا (1395). بررسی مراحل و سبک‌‌های یادگیری بر اساس تئوری کلب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9(24)، 32-24. http://zums.ac.ir/edujournal-/article-1-714-fa.html.
گودرزی، احمدعلی، ایزدی، احمد، نوروزی، علی (1396). پیش‌بینی رفتار‌های پرخطر رانندگان بر اساس سیستم‌‌‌های مغزی رفتاری، هیجان‌خواهی و ادراک خطر. فصلنامه علمی دانش انتظامی فارس، 4(14)، 52-37.
همایونی، علیرضا، کدیور، پروین، عبداللهی، محمدحسین (1385). رابطه بین سبک‌های یادگیری، سبک‌های شناختی و انتخاب رشته‌‌های تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 3(10)، 144-137.
http://jip.azad.ac.ir/article_512488_d1529f4708cd1a2fc6a35afb4f65ca88.
 
Ang, S., Van Dvne, L., & Ng, K. Y. (2004). The measurement of cultural intelligence. Paper presented at the 2004 academy of management meetings symposium on cultural intelligence in the 21th century. New Orleans, LA.

Arnett, J. (1994). Sensation seeking: A new conceptualization and a new scale. Personality and Individual Differences, 16 (2), 289- 296. doi.org/10.1016/0191-8869(94)90165-1.

Árpási-Kmoskó, E., Szemán-Nagy, A. (2021). Examination of emotion regulation difficulties, coping, impulsivity, external-internal control and sensation seeking among occasional and regular marijuana users. Psychiatria Hungarica, 36(1), 53-66. Hungarian. PMID: 33686015.

Badeleh, A. & Izadikhah, E. (2020). Comparison of Second Grade Female Students’ Amount of Learning and Retention of Sciences Lesson through the Webquest. Mobile and Flipped Training Methods, 14(2), 21-44. http://dx.doi.org/10.22108/nea.2020.108368.1.

Barragan, D. & Lee, Y. (2021). Individual differences predict drivers hazard perception skills. International Journal of Human Factors and Ergonomics, 8(2), 195 – 213. doi.10.1504/IJHFE.2021.116073.

Fisher, D. L., Pollatsek, A. P., & Pradhan, A. (2006). Can novice drivers be trained to scan for information that will reduce their likelihood of a crash?  Prevention, 12 (suppl Injury 1), i25-i29.
Frey, R. (2021). Psychological Drivers of Individual Differences in Risk Perception: A Systematic Case Study Focusing on 5G. Psychological Science, 32(10), 1592-1604. doi.10.1177/0956797621998312.
Fuchs, G., Reichel, A., & Shani, A. (2016). Scuba divers: the thrill of risk or the search for tranquillity. Tourism Recreation Research, 41(2), 145-156. https://www.tandfonline.co-m/doi/abs/10.1080/02508281.2016.1161159.
Gindele, T., Brechtel, S., Dillmann, R. (2015). Learning driver behavior models from traffic observations for decision making and planning. IEEE, Intelligent Journal ofTransportation Systems, 7(1), 69-79. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7014400/.
Hatfield, J., Fernandes, R., Soames Job, R. F. (2014). Thrill and adventure seeking as a modifier of the relationship of perceived risk with risky driving among young drivers. Accident Analysis & Prevention, 62, 223-229. http://apsy.sbu.ac.ir/article_95852_74210413ed56a327b8848c709da3937a.
Hu, T., Xie, X., & J. Li, J. (2013). Negative or Positive ? The effect of emotion and mood on risky driving. Transportation Research Part F, 16, 29-40. doi.10.1016/j.trf.2012.08.009.
Leo, M., Sharma, S., Maddulety, K. (2019). Machine learning in banking risk management: A literature review. Risks, 7(1), 29. https://www.mdpi.com/2227-9091/7/1/29/pdf.
Lickiss, M. D., & Cumiskey, L. (2019). Design skills for environmental risk communication. Design in and design of an interdisciplinary workshop. The Design Journal, 22(sup1), 1373-1385. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pradhan+fisher+2006&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DnFpSB30TBbEJ.

Matthews, M., Webb, T. L., Shafir, R., Snow, M. & Sheppes, G. (2021). Identifying the determinants of emotion regulation choice: a systematic review with meta-analysis. Cognition and Emotion, 35(6), 1056-1084.doi.10.1080/02699931.2021.1945538.

Mesquita, B., De Leersnyder, J., & Albet, D. (2014). The Cultural Regulation of Emotions. In: J. J., Gross (Ed). Handbook of emotion regolation (ed 2). NY: The Guilford Press.

Miller, L. D. (2017). Torture and the Human Mind. Parameters, 47(1), 113.https://press-.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2841&conteext=parameters

Navabi, M., Goodarzi, K., Roozbahani, M., Kordestani, D. (2019). Effectiveness of Problem Solving Skills Training on Psychological Hardiness and Cognitive Emotion Regulation Strategies in High School Students. Iranian Journal of Educational Sociology, 2(4), 158- 165. doi. ‎ 10.29252/ijes.2.4.158.

Parlangeli, O., Bracci, M., Guidi, S., Marchigiani, E., & Duguid, A. (2018). Risk perception and emotions regulation strategies in driving behaviour: An analysis of the self-reported data of adolescents and young adults. International Journal of Human Factors and Ergonomics, 5(2), 166-187. doi.10.1504/IJHFE-.2018.092242.
Petya, V., Crundall, D., Garcia-Fernandez, P., & Candida Castro, C. (2021). Assessing Willingness to Engage in Risky Driving Behaviour Using Naturalistic Driving Footage: The Role of Age and Gender. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19), 10227. doi.org/10.3390/-ijerph181910227.

Ping, P., Sheng, Y., Qin, W., Miyajima, C., & Takeda, K (2018). Modeling Driver Risk Perception on City Roads Using Deep Learning. IEEE Access, 6, 68850-68866.doi.10.1109/ACCESS.2018.2879887.

Rockstuhl, T., Seiler, S., Ang, S., Van Dyne, L., & Annen, H. (2011). Beyond general intelligence (IQ) and emotional intelligence (EQ): The role of cultural intelligence (CQ) on cross‐border leadership effectiveness in a globalized world. Journal of Social Issues, 67(4), 825-840. https://www.academia.-edu/download/45303101/2011_JSI_Rockstuhl_et_al_Multiple_Intelligences_Leadership.
Rüth, R., & Netzer, T. (2020). The key elements of cultural intelligence as a driver for digital leadership success. Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal, 2, 3–8. doi.org/10.1365/s42681-019-00005-x.
Samsudin, Z. & Chng, L. (2015). The Learning Styles And Learning Emotions Of Adult Learner In E-Learning Environment. International Educational Technology Conference– IECT. Istanbul, Turkey.
Sheller, M. (2004). Automotive emotions: Feeling the car. Theory, Culture & Society, 21(4-5), 221-242. http://www.lancaster.ac.uk/fass/-sociology/research/publications/papers/-sheller-automotive-emotions.pdf.
Shi, X., Wong, Y. D., Zhi-Feng Li, M., Palanisamy, C., & Chai, C. (2019). A feature learning approach based on XGBoost for driving assessment and risk prediction. Accident Analysis & Prevention, 129, 170-179. http://website60s.com/upload/files/177_20.pdf.
Syberg, K., Hansen, S. F., Christensen, T. B., Khan, F. R. (2018). Risk perception of plastic pollution: Importance of stakeholder involvement and citizen science. Freshwater Microplastics, 203-221.
Ting, Z., Zongmei, F., Xi, L., Linning, Y., & Wei, H. (2021). Exploring Emotion Regulation and Perceived Control as Antecedents of Anxiety and Its Consequences During Covid-19 Full Remote Learning. Frontiers in Psychology, 12, 2608. doi.10.3389/fpsyg.-2021.675910.

Tompkins, M. K., Bjälkebring, P., & Peters, E. (2018). Emotional Aspects of Risk Perceptions. In: M., Raue, E., Lermer, & B., Streicher (Eds). Psychological Perspectives on Risk and Risk Analysis. Springer: Cham. Pp. 109- 130. doi.org/10.1007/978-3-319-92478-6_5.

Trogolo, M.A., Melchior, F., & Medrano, L.A. (2014). The role of difficulties in emotion regulation on driving behavior. Journal of Behavior, Health & Social Regulation Choice: A Systematic Review with Metha Analysis. Journal of Cognition and Emotion, 6(1), 107-117. doi. 10.5460/jbhsi.v6.1.47607.
Ulleberg, P., & Rundmo, T. (2003). Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers. Safety Science, 41(5), 427 -443. doi.org/10.1016/S0925-7535(01)00077-7.
World Health Organization (2010). Road traffic injuries. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries.

Yikilmaz, I., Tasdemir, D. D.,&  Çekmecelioğlu, H. G. (2021). The Assessment of The Intermediation Role of Emotional Labor Dimensions in The Relationship between Cultural Intelligence and Individual Work Performance. Business and Economics Research, 12(1), 157-172. https://www.ceeol.com/-search/article-detail?id=934638.

Zeng, J., Jiang, M., Yuan, M. (2020). Environmental risk perception, risk culture, and pro-environmental behavior. International Journal of Environmental Research and Public Health 17(5), 1750. https://www.mdpi.com/1660-4601/175/1750/pdf.