با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی اثر بخشی آموزشهای فوق برنامه پیشتازان در افزایش خلاقیت وشادکامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان جوین

مریم مهدیان؛ زهرا کرمی باغطیفونی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 71-78

https://doi.org/10.30473/etl.2020.46327.2959

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش‌های فوق برنامه پیشتازان بر افزایش خلاقیت و شادکامی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه پایه دوم شهرستان جوین در سال تحصیلی 98-97 بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر بود که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی رشته روان‌شناسی در دانشگاه‌های باز جهان

زهرا کرمی باغطیفونی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 99-116

چکیده
  در سال‌های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییر روش‌های آموزشی، سازگار کردن بستر یادگیری با تمامی جنبه‌های نیاز یادگیرنده، در کانون توجه متخصصان آموزش قرار گرفته است، چرا که محیط مجازی به سبب ساختار خود می‌تواند تعاملات و در پی آن فرآیند یادگیری را تقویت و یا تضعیف کند. با توجه به اهمیت این موضوع بر آن شدیم به بررسی تطبیقی و ...  بیشتر