با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
طراحی الگوی تلفیقی مؤلفه‌های برنامه درسی و تربیت زیباشناختی در آموزش عالی

محمد اردشیری؛ علیرضا فقیهی؛ مژگان محمدی نایینی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65859.3892

چکیده
  آموزش عالی مؤلفه‌ای کلیدی در نظام آموزشی و توسعه نیروی انسانی در هر کشوری محسوب می‌شود. عملکرد نظام آموزشی ابزاری برای پاسخگویی به مشکلات و نیازهای جامعه است. نیازهای آموزشی ویژه در رده‌های مختلف سنی متفاوت است، که منطق ویژه فرایند آموزشی در آموزش عالی را تعیین می‌کند. ازآنجاکه نظام آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص ...  بیشتر

تدوین مدل اندازه‌گیری پرسش‌نامة اخلاق زیست محیطی

ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57165.3414

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مدل اندازه‌گیری پرسش‌نامه اخلاق زیست‌محیطی انجام شد. روش تحقیق همبستگی بوده و در قالب مدل اندازه‌گیری به انجام رسید. جامعة آماری همة دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان به تعداد 14391 نفر بودند. حجم نمونه که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند، 986 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌‌ها، پرسش‌نامه ...  بیشتر