با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری معلمان دوره ابتدایی

حمیده پاک مهر؛ معصومه عزیزی؛ هوشنگ گراوند

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30473/etl.2022.59190.3517

چکیده
  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسش‌نامه جهت‌گیری برنامه درسی تربیت هنری برای معلمان دوره ابتدایی با روش پیمایشی بود. پس از برگردان نسخه اصلی پرسش‌نامه جهت‌گیری برنامه درسی تربیت هنری فیلانی (2003) به زبان فارسی و بازترجمه و اصلاح آن، فرم نهایی برای اجرا تهیه شد. آزمودنی‌ها شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر مشهد به تعداد 13259 نفر در سال ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس: رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی

معصومه عزیزی

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.30473/etl.2021.54020.3273

چکیده
  با توجه به نقش هیجانات معلم در محیط آموزشی و اهمیت ابزار اندازه‌گیری در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌پذیری در تدریس صورت پذیرفت. مطالعة حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، غیر آزمایشی و توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری شامل همة دبیران دورة دوم متوسطه دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی شهر زابل ...  بیشتر