با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
برآورد پارامترهای سؤال‌های چندگزینه‌ای در ارزشیابی نظام‌های آموزشی مجازی

محمود اکرامی؛ نگار الهامیان؛ سمیه رجب‌زاده

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، ، صفحه 49-58

چکیده
  مطالعة حاضر با عنوان «برآورد پارامترهای سؤال‌های چندگزینه‌ای در ارزشیابی نظام‌های آموزشی مجازی» روی آزمون‌های ریزشی برای ممانعت از تکرار آزمون انجام پذیرفت. برای برآورد پارامترهای سؤال‌ها، پاسخ‌نامه‌های 49 آزمون نهایی دانشجویان ریزشی یک نیمسال تحصیلی بررسی گردید. در مدل کلاسیک، درجه دشواری هر سؤال (p) نسبت پاسخ‌های درست ...  بیشتر