با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تأثیر روش یادگیری مشارکتی جیگ‌ساو بر نیازهای اساسی روان‌شناختی دانش‌آموزان

فیروزه سپهریان آذر

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، ، صفحه 21-30

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کلاس درس جیگ‌ساو بر برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی دانش‌آموزان (نیاز به خودمختاری، شایستگی و ارتباط) است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در اجرای آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جهت دست‌یابی به اهداف پژوهش، ابتدا دانش‌آموزان دو کلاس سوم دبیرستان دخترانه (51 نفر) با استفاده ...  بیشتر

رابطة سبک‌های یادگیری کلب و هیجان‌های مثبت و منفی تحصیلی با یادگیری خودگردان

فیروزه سپهریان‌آذر؛ امجد اقبالی

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، ، صفحه 17-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک‌های یادگیری کلب، هیجان‌های مثبت و منفی تحصیلی با یادگیری خودگردان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و در قالب یک طرح همبستگی است. جامعة آماری، کلیة دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز (7000 نفر) در سال تحصیلی 93 -1392 بودند. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 363 نفر (182 دختر و 181 پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر