با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با باورهای انگیزشی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور

طاهر محبوبی؛ سید بهاالدین کریمی؛ کمال محبوبی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 101-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه برنامه‌درسی پنهان‌با‌باورهای‌انگیزشی و کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان‌غربی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مراکز استان آذربایجان غربی می‌باشد، که در سال‌تحصیلی 95-94 در‌مقطع کارشناسی به تحصیل مشغول بودند.در ...  بیشتر

اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی؛ کمال محبوبی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، ، صفحه 73-80

چکیده
  هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان بود. بدین منظور 40 نفر انتخاب و به‏عنوان نمونه منظور گردیدند. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه بود و از مقیاس هامیلتون (1960) به‏عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. برنامه آموزش ...  بیشتر