با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مقایسه آگاهی واج‌شناختی زبان سوادآموزی در کودکان یک، دو و سه زبانه

مهدیه سرشار؛ فرزانه میکائیلی منیع

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/etl.2022.57858.3444

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، مقایسه آگاهی واج‌شناختی زبان سوادآموزی در کودکان یک، دو و سه زبانه گستره سنی 7 الی 9 سال بود که از روش تحقیق علی- مقایسه‌ای مقطعی استفاده شد. جامعه آماری دانش‌آموزان 7 تا 9 ساله دبستان‌های دولتی پسرانه شهر تهران و ارومیه در سال تحصیلی 1398-1397 بودند. نمونه با روش در دسترس و هدفمند، برای هر زبان 40 نفر تعیین شد. داده‌ها ...  بیشتر

تدوین مدلی علّی بهزیستی ذهنی بر پایة تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه

فاطمه انوری؛ فرزانه میکائیلی منیع

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 9-26

https://doi.org/10.30473/etl.2021.56161.3360

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایۀ تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه است. بهزیستی ذهنی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی مطرح شده است و متغیرهای زیادی از قبیل متغیرهای زیستی، اجتماعی، شخصیتی، شغلی و... در میزان بهزیستی ذهنی افراد نقش دارند. جامعۀ آماری ...  بیشتر

بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول

مریم عمیدطاهر؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، ، صفحه 31-44

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی (الگویابی علّی) بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان تازه‌وارد مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی93-92 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 330 نفر (187 دختر و 143 پسر) انتخاب ...  بیشتر