با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تأثیر حمایت از طریق ساختاردهی و مسئله‌سازی بر روی مهارت‌های خودسازمان‌دهی نوشتار، توانایی نوشتن مقاله و زمان برنامه‌ریزی کلی زبان‌آموزان

محبوبه مرتضوی؛ منوچهر جعفری‌گهر؛ افسر روحی؛ حسن سلیمانی

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 15-26

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سازکارهای ساختاردهنده و مسئله‌ساز حمایت کننده بر روی مهارت‌های خودسازمان‌دهی نوشتار، توانایی نوشتن مقاله و زمان برنامه‌ریزی کلی در مرحله پیش نوشتار از مراحل نوشتن مقاله و همچنین بررسی نقش سطح زبان‌آموزان به عنوان متغیر تعدیل کننده در میان صد و بیست زبان‌آموز سطح پیش متوسط و صد و بیست زبان‌آموز سطح پیشرفته ...  بیشتر