نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
نقش واسطه ای خودناتوان سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی

دوره 7، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 37-50

10.30473/etl.2020.50596.3146

سارا فصیحانی فرد؛ بهرام جوکار؛ فرهاد خرمایی؛ مسعود حسین چاری