با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
پیش ‏بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ ورزی و دشواری تنظیم هیجان در بین دانش ‏آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه

کاظم حسنی؛ پرستو سهرابی؛ محی الدین محمدخانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66300.3913

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش‏ بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ ورزی و دشواری تنظیم هیجان در بین دانش‏ آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏ آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرمانشاه-ناحیه 1 در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از بین آن‏ها با روش ...  بیشتر

طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از دور (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)

مهران فرج الهی؛ کاظم حسنی؛ ثنا صفری؛ مهدی معینی کیا

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 49-64

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، ارائه الگویی برای ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از دور با تأکید بر دانشگاه پیام نور است. جامعۀ آماری این تحقیق را همۀ کارکنان دانشگاه پیام نور در سه استان تهران، کردستان و کرمانشاه تشکیل می‌دهند که چهارصد نفر از آنان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. از پرسش‌نامۀ ساختار سازمانی رابینز برای ابعاد ساختاری ...  بیشتر