با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
بررسی اثربخشی برنامه آموزش مثبت بر خودکارآمدی تدریس و درگیری معلمان در کلاس‌‌های برخط

فهیمه عباسی؛ الهه حجازی؛ رضوان حکیم زاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66879.3950

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مثبت بر خودکارآمدی تدریس و درگیری معلمان در کلاس‌‌های برخط بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش آزمایشی با طرح اندازه‌‌گیری‌‌های مکرر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان مدارس ابتدایی دولتی دوره دوم منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تشکیل می‌دادند. با روش نمونه‌‌گیری در ...  بیشتر

مرور نظام‌مند عوامل مؤثر در سنجش مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 47-58

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6055

چکیده
  مدارس مهم‌ترین رکن آموزش و پرورش هستند، به‌همین دلیل تمامی سیاست‌های آموزشی باید عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اثربخش مدارس را مورد توجه قرار دهند. هدف این مطالعه، شناسایی و تعیین عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دوره‌ی ابتدایی است. برای دستیابی به هدف مطالعه، مرور منظم و گسترده‌ی پیشینه‌ی پژوهشی انجام شد. بدین‌منظور پایگاه‌های ...  بیشتر