با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ویژگی‌های روانسنجی‌مقیاس یادگیری مادام‌العمر در بین دانشجویان دانشگاه سمنان

فاطمه گیاهی؛ علی محمد رضایی؛ فرحناز کیان ارثی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 69-78

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6056

چکیده
  هدفاین پژوهش تعیین ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه یادگیری مادام­العمرکربی، کناپر، لامون و ایگناتوف (2010)، در بین دانشجویان دانشگاه سمنان بود.در این مطالعه­ی همبستگی، شرکت کنندگان 417 دانشجوی دانشگاه سمنان بودند (183 پسر و 234 دختر) که به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند .برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه­های ...  بیشتر