با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل روابط علّی بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر

علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی؛ حسن غریبی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61330.3645

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش تعدیل‌گر متغیر جنس در رابطه بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 200 دانشجو (100 پسر و 100 دختر) به نسخة تجدید نظر شدة پرسش‌نامة هدف پیشرفت (الیوت و مورایاما، 2008) و مقیاس فریب‌کاری تحصیلی (فارنسه، ترامونتانا، فیدا و پاسیلو، 2011) پاسخ دادند. در این پژوهش، به منظور ...  بیشتر

رابطة ساده و چندگانه جهت‌گیری‌های انگیزشی با خودکارآمدی خلاق در دانش‌آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه

حمید فرامرزی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، ، صفحه 17-26

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة ساده و چندگانه پیشایندهای مهم جهت‌گیری‌های انگیزشی با خودکارآمدی خلاق در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان رومشگان در سال تحصیلی 1394-1393 بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. از این جامعة آماری، تعداد 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به این صورت که در مرحلة اول ...  بیشتر