با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی

2 استادیار، روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد، روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة ساده و چندگانه پیشایندهای مهم جهت‌گیری‌های انگیزشی با خودکارآمدی خلاق در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان رومشگان در سال تحصیلی 1394-1393 بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. از این جامعة آماری، تعداد 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به این صورت که در مرحلة اول از بین 13 دبیرستان پسرانه دولتی هشت دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شده و در مرحلة بعد از هر دبیرستان تعداد 25 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. تعداد کل این جامعه 1642 نفر بودند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های خودکارآمدی خلاق (CSEQ)، مقیاس هدف‌های پیشرفت (AGOS)، مقیاس جهت‌گیری انگیزشی بودند و داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند. در پژوهش حاضر پایایی پرسش‌نامه‌های مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین هدف تبحرگرا، هدف عملکردگرا، انگیزش درونی و انگیزش بیرونی با خودکارآمدی خلاق رابطه‌ای معنادار وجود دارد. در ضمن نتایج نشان داد که هدف تبحرگرا، هدف عملکردگرا، انگیزش درونی و انگیزش بیرونی می‌تواند به عنوان یک عامل در تعیین خودکارآمدی خلاق در نظر گرفته شود. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود هم‌زمان نشان داد که متغیرهای پیش‌بین 87/0 درصد از خودکارآمدی خلاق را تبیین می‌کند؛ که در سطح 01/0>p معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simple and Multiple Relationships of Motivational Orientations with Crea-tive Self - Efficacy in Students of Third Year of High School

نویسندگان [English]

  • Hamid Faramarzi 1
  • AliReza HajiYakhchali 2
  • Manijeh Shehniyailagh 3

چکیده [English]

The main purpose of the present study is to investigate simple and multiple relationships of important events of motivational orientations with creative self-efficacy in students of third year of high schools of Romeshgan City during academic year 2014-2015. The present study is descriptive study in kind of correlation. Out of the population, 200 students were selected using multistage random sampling. For this purpose, in stage 1, out of 13 high schools for boys, 8 high schools were selected randomly and in next stage, 25 students were selected from each high school using simple random sampling. Total number of the population was equal to 1642 people. Applied instruments in this study include Creative Self - Efficacy Questionnaire (CSEQ), Advancement Goals Scale (AGOS) and motivational orientation scale. Also, data analysis is done using correlation coefficient and regression analysis. At the present study, reliability of the mentioned questionnaires has been estimated using Cronbach alpha. Obtained results indicate that there is significant relationship between skill-oriented goal, performance-oriented goal, internal motivation and external motivation with creative self-efficacy. Moreover, the results showed that skill-oriented goal, performance-oriented goal, internal and external motivation can be considered as important factors to determine creative self-efficacy. In addition, obtained results from regression analysis using simultaneous enter method showed that predictor variables can explain 0.87% of creative self-efficacy, which is significant in confidence level of p 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Self - Efficacy
  • Goals Achievement
  • Motiva-tional Orientations
بحرانی، محمود (1384). "مطالعة انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن". مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورة بیست و دوم، شمارة 4، صص 115-104.
رمضانی، فرشاد (1389). "بررسی روابط ساده و چندگانه هدف‌های پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های شهرستان ایذه". پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
صیف، محمدحسن (1394). "مدل علّی بسط یافته تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب: نقش جهت‌گیری هدف یادگیری و یادگیری خودتنظیمی". فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، شماره 11، صص 59-66.
شریعت‌پناه، شکوفه؛ مشهدی، علی (1394). "نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم)". فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، شماره 9، صص 47-41.
مکتبی، غلامحسین؛ فرامرزی، حمید (1394). "بررسی رابطة جهت‌گیری‌های انگیزشی و خودکارآمدی تحصیلی با هویت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه جندی‌شاپور اهواز". مجلة توسعه آموزش جندی‌شاپور، در دست چاپ.
مروتی، ذکرالله (1390). "رابطة علّی محیط یادگیری سازنده‌گرایی ادراک‌شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستانی شهر اهواز". پایان‌نامه دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
 
Abbott, D.H. (2010a). Self-efficacy for creative thinking: A structural equations reanalysis of Gist. Journal of personality and social psychology, vol. 3, 61 – 73.
Ames, C. & Archer, J. (1992). Achievement goals in the classroom: Students’ learning strategies and motivational processes. Journal of Educational Psychology, 80, 260–267.
Bandura, A. & Schunk, D.H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of personality and social psychology, vol. 41. 586 – 598.
Beghtto, R.A. (2006). Creative self-efficacy: Correlates in middle and secondary students. Creativity Research Journal, vol. 18, 447–457.
Brophy, J. (1986). On motivation students. Journal of Learning and individual differences, vol. 21, 201–245.
Carmeli, J. (2014). The influence of leaders' and other referents' normative expectations on individual involvement in creative work. Leadership Quart, vol. 18, 35 – 48.
Dickhauser, C.; Buch, S.R. & Dickhauser, O. (2011). Achievement after failure: The role of achievement goals and negative self-related thoughts. Learning and instruction, vol. 21, 152–162.
Elliot, A.J. & Mcgregor, H. (2011). A 2*2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, vol. 80, 501–519.
Furnham, A.; Batey, M.; Anand, K. & Manfield, J. (2013). Personality, hypomania, intelligence and creativity. Personality and Individual Differences, 44, 1060–1069.
Guilford, J.P. (1950). Creativity. American psychologist, vol. 5, 444 – 454.
Hill, A.; Tan, AG.; Kikuchi, A. (2008). International high school students' perceived creativity efficacy. Kor J Thinking Problem Solving, vol. 1, 105–116.
James, L.R.; James, L.A. & Ashe, D.K. (1990). The meaning of organizations: The role of cognition and values. In B. Schneider (Ed), Organizational climate and culture, vol. 21, 40–48.
Kaufman, J. & Beghetto, R. (2011). Beyond big and little: The four c model of creativity. Review of General Psychology, 13(1), 1-12.
Kaufman, J.C.; Evans, M.L. & Baer, J. (2012). The American Idol Effect: Are students good judges of their creativity across domains? Empirical Studies of the Arts, 28, 3–17.
Li, J. & Rotgans, J. (2011). Creativity Self-Efficacy Scale as a Predictor for Classroom Behavior in a Chinese Student Context. Open Education Journal, 4, 90-94.
Luo, W.; Hogman, D. & Paris, S.G. (2011). Predicting Singapore students’ achievement goal in their English study: self-construal and class room goal structure. Journal of Learning and individual differences, vol. 7, 1 – 10.
Martin, A.J. & Marsh, H.W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of Students’ everyday academic resilience. Journal of School Psychology, vol. 46, 53–83.
Midgley, C.; Kaplan, A. & Middleton, M.L.; T. (1950). The development and validation of scales assessing student achievement goal orientation. Contemporary educational psychology, vol. 23, 113.
Niemiec, C.P.; Lynch, M.F. & Vansteenkiste, M.J. (2006). The antecedents and consequences of autonomous after regulation for college: A self-determination theory perspective on socialization. Journal of adolescence, vol. 29, 691 – 775.
Ryan, R. & Deci, E.I. (2000a). Self –determination theory and facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, vol. 55, 58 – 70.
Ryan, R. & Deci, E.I. (2000b). Intrinsic and extrinsic motivation: classic Definition and new direction. Journal of Contemporary educational psychology, vol. 25, 54 – 67.
Tan AG, Ho V, Ho E, Ow S. (2008). High School Students’ perceived creativity self-efficacy and emotions in a service learning context. Int J Creat Problem Solving, vol. 2, 115 – 126.
Tierney, P. & Farmer, S.M.F. (2002). Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance. Academy of management Journal, vol. 5, 113 – 148.
Torrance, E.P. (2008). The Torrance Tests of Creative Thinking Norms- Technical Manual Figural (Streamlined) Forms A & B. Bensenville, IL: Scholastic Testing Service.
Vallerand, R.J.; Pelletier LG. & Blais MR. (2010). The Academic motivation scale: A measure intrinsic, extrinsic and a motivation in education. Academy of management Journal, vol. 55, 101 –110.
Walls, T.A. & Little, T.D. (2005). Relations among personal agency, motivation, and school adjustment in adolescence. Journal of educational psychology, vol. 14, 23 –31.