با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
اثر بخشی راهبردهای فراشناختی بر مهارت تمرکز و امید تحصیلی در دانش‌آموزان با انگیزش تحصیلی پایین

ابوالقاسم یعقوبی؛ معصومه عزیزی؛ افشین افضلی؛ طاهره حق طلب

دوره 11، شماره 4 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69658.4108

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر مهارت تمرکز و امید تحصیلی در دانش‌آموازن با انگیزش تحصیلی پایین انجام شد. در این پژوهش از روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری تمامی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول سال تحصیلی 1402- 1401 در شهر همدان بودند. برای انتخاب نمونه به ...  بیشتر

نقش حمایت فراشناختی در افزایش پیچیدگی، صحت، و روانی مهارت های شفاهی در زبان انگلیسی

منوچهر جعفری گهر

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، ، صفحه 93-103

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57447.3429

چکیده
  حمایت عبارت است از ارائة کمک به فراگیران و سپس کاهش تدریجی آن. این کاهش زمانی آغاز می‌شود که نشانه‌های پیشرفت در مهارت و دانش حمایت گیرنده بروز می‌کند و فرد نشان می‌دهد که توانایی پذیرش مسئولیت بیشتر در روند فراگیری را دارد. مطالعة حاضر به بررسی تاثیر حمایت‌های فراشناختی بر سه جنبة اصلی مهارت شفاهی زبانی یعنی پیچیدگی، صحت و روانی ...  بیشتر