با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل‌یابی عملکرد تحصیلی براساس توانایی‌های شناختی، خودکارآمدی حافظه، حافظه روزمره، حافظه گذشته‌نگر -آینده‌نگر با میانجی‌گری فراحافظه

فاطمه بیان فر؛ امیر رضا رجائی مش

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.30473/etl.2022.62604.3723

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تببین مدل عملکرد تحصیلی بر اساس توانایی‌های شناختی، خودکارآمدی حافظه، حافظه رومزه، حافظه گذشته‌نگر- آینده‌نگر با میانجی‌گری فراحافظه در دانش‌آموزان بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1400بود که از ...  بیشتر

مقایسه خلاقیت و حافظه دانش‌آموزان دارا و بدون ناتوانی یادگیری ریاضی

الهه سعیدی؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 21-30

https://doi.org/10.30473/etl.2020.46367.2962

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلاقیت و حافظه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی انجام شد. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی مشغول به تحصیل در مدارس منطقه 3 شهر تهران بود. نمونه شامل 30 دانش‌آموز دارای اختلال ریاضی و 30 دانش‌آموز عادی ‌شد. برای اندازه‌گیری خلاقیت، از آزمون ...  بیشتر