با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
چالش‌های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر

منا حسن زاده طالشی؛ سهیلا هاشمی؛ صمد ایزدی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50825.3155

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی چالش‌های توسعة مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر انجام شد. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی بود. اطلاعات و سوالات مورد نیاز این تحقیق در مرحلة اول، از طریق بررسی‌ها و مصاحبه با مسئولان اصلی طرح مدارس هوشمند در ادارة کل آموزش و پرورش شهرستان بابلسر ...  بیشتر

پیش‌بینی اهداف پیشرفت براساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستان

معصومه باقرپور

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50202.3131

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف پیش‌بینی اهداف پیشرفت بر اساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستانانجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه مدارس هوشمند استان گلستان بود که از این جامعه بر اساس جدول گرجسی و مورگان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی ...  بیشتر