با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
نقش واسطه ای خودناتوان سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی

سارا فصیحانی فرد؛ بهرام جوکار؛ فرهاد خرمایی؛ مسعود حسین چاری

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 37-50

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50596.3146

چکیده
  پژوهش حاضر در قالب یک مدل علی، پیشایندهای سازگاری تحصیلی را بررسی کرد. در این مدل احساسات شرم و گناه به عنوان متغیر برونزا، خودناتوان سازی متغیر واسطه ای و سازگاری تحصیلی متغیر درونزا بودند. شرکت کنندگان پژوهش حاضر 423 دانشجوی (141 مرد و 280 زن) مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های ...  بیشتر