با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
پیش‌بینی اهداف پیشرفت براساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستان

معصومه باقرپور

دوره 7، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50202.3131

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف پیش‌بینی اهداف پیشرفت بر اساس کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان گلستانانجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه مدارس هوشمند استان گلستان بود که از این جامعه بر اساس جدول گرجسی و مورگان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی ...  بیشتر