با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی اثر بخشی آموزشهای فوق برنامه پیشتازان در افزایش خلاقیت وشادکامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان جوین

مریم مهدیان؛ زهرا کرمی باغطیفونی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 71-78

https://doi.org/10.30473/etl.2020.46327.2959

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش‌های فوق برنامه پیشتازان بر افزایش خلاقیت و شادکامی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه پایه دوم شهرستان جوین در سال تحصیلی 98-97 بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر بود که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر