با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
انگیزش و یادگیری
بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دانشگاه یزد

فاطمه دانشجو؛ کاظم برزگر بفرویی؛ حسین حسنی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64123.3801

چکیده
  مطالعه حاضر به دلیل بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‌ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی، این توانایی را دارد که در شناسایی بن‎بست‎های روانی و موانع تحصیل تأثیر‎گذار باشد. مطالعه حاضر توصیفی همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه یزد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول ...  بیشتر

بررسی نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دانشگاه یزد

زهره اطهری؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم زارع

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 35-44

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52759.3217

چکیده
  یکی از چالش‌هایی که بیشتر دانشجویان با آن روبه‌رو هستند، اهمال‌کاری تحصیلی به معنای تاخیر در انجام امور است.از آنجایی که اهمال‌کاری تحصیلی می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی دانشجویان تاثیرگذار باشد، با شناسایی عوامل مرتبط، می‌توان گامی در جهت کاهش و یا رفع آن برداشت؛ بنابراین مطالعة حاضر با هدف تعیین نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری ...  بیشتر