با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی رابطه توانمندی‌های منش و مشغولیت شغلی با نقش میانجی هیجانات معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر ارومیه

سولماز فرزانه؛ هیمن محمودفخه؛ صمد عابدی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.30473/etl.2022.60470.3597

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ توانمندی‌های منشی و مشغولیت شغلی با نقش میانجی هیجانات معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر ارومیه بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری نیز کلیۀ معلمان دوره ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ارومیه بنا بر اعلام کارگزینی برابر 1400 نفر بود که از بین آنان بر اساس قاعده کلاین (2011) و بر اساس تعداد متغیرها تعداد 301 ...  بیشتر