با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی تأثیر مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد اکتشافی در پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم تجربی

علی عبدی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، ، صفحه 59-70

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، اثربخشی مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد تدریس اکتشافی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی می‌باشد. روش تحقیق از نوع شبه‌آزمایشی با گروه‌های نامعادل و از طرح دو گروهی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون استفاده شد. 34 دانش‌آموز دختر در دو کلاس مختلف (19 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر ...  بیشتر