با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم‌افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم آباد

فتانه فتحی؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.30473/etl.2019.48112.3041

چکیده
  امروزه دنیای آموزش و پرورش نقطه توجه خود را از تدریس به یادگیری معطوف کرده است و چنین رویکردی با توجه به دانش گسترده فناوری اطلاعاتی و فنی آوری غنی به دست می‌آید. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم‌افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ...  بیشتر

بررسی تأثیر مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد اکتشافی در پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم تجربی

علی عبدی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1393، ، صفحه 59-70

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، اثربخشی مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد تدریس اکتشافی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی می‌باشد. روش تحقیق از نوع شبه‌آزمایشی با گروه‌های نامعادل و از طرح دو گروهی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون استفاده شد. 34 دانش‌آموز دختر در دو کلاس مختلف (19 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر ...  بیشتر