با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تدوین و اعتبارسنجی فرم کوتاه آزمون ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز ۲۰۱۵ دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه دانش و استدلال

سید احسان افشاری زاده؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ محمدحسین عبداللهی؛ هادی کرامتی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/etl.2023.60771.3614

چکیده
  این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی فرم کوتاه آزمون ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز 2015 دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه دانش و استدلال انجام شد. در این مطالعه تعداد 155 دانش‌‌آموز پسر و دختر پایه چهارم ابتدایی مدارس شهرک پردیسان قم به روش نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند و آزمون 49 سؤالی سنجش توانایی دانش و استدلال ریاضی مطالعه ...  بیشتر

بررسی روایی درونی و پایایی نسخة فارسی پرسش‌نامة هیجان‌های تحصیلی ریاضی در مقطع ابتدایی

اکبر رضایی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، ، صفحه 33-44

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی ازجمله روایی درونی و پایایی نسخة فارسی پرسش‌نامة هیجان‌های تحصیلی- مدارس ابتدایی (AEQ-ES) در جامعة دانش‌آموزان ابتدایی شهر تبریز بود. این پرسش‌نامه، هیجان‌های لذت، اضطراب و خستگی را در سه موقعیت تحصیلی (هنگام حضور در کلاس، انجام تکالیف خانگی و آزمون‌دهی) می‌سنجد. در این پژوهش، ابتدا AEQ-ES ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش‌گذاری درونی و میزان نمرة درس ریاضی

بهمن سعیدی‌پور؛ فاطمه‌سادات میرمعینی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، ، صفحه 53-64

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش‌گذاری درونی و میزان نمرة درس ریاضی دانش‌آموزان تیزهوش شهر کرمانشاه انجام شده است. پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده از طرح چهار گروهی سالمون است. جامعة آماری 600 نفراست. حجم نمونه 60 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شده که در هر گروه 15 نفر به‌صورت ...  بیشتر