با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام‌نور

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام‌نور، مشاور در آموزش و پرورش کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش‌گذاری درونی و میزان نمرة درس ریاضی دانش‌آموزان تیزهوش شهر کرمانشاه انجام شده است. پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده از طرح چهار گروهی سالمون است. جامعة آماری 600 نفراست. حجم نمونه 60 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شده که در هر گروه 15 نفر به‌صورت تصادفی قرار می‌گیرد. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) است که روایی و پایایی آن قبلاً مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین به‌منظور سنجش نمرة درس ریاضی از دو آزمون معلم ساخته که روایی آن توسط دبیران این دروس و سرگروه‌های آموزشی و استاد راهنما تأیید گردیده، استفاده شد. آموزش مؤلفه‌های یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ به میزان 17/9 درصد بر ارزش‌گذاری درونی دانش‌آموزان تیزهوش تاثیر دارد ولی بر میزان نمرة درس ریاضی تأثیری نداشته است. با این وجود در مقایسة میانگین گروه‌ها در طرح سالمون، مشخص شد که نمرات پیش‌آزمون درس ریاضی بر پس‌آزمون اثر نداشته و میانگین آزمون نهایی گروه تجربی بیشتر از میانگین آزمون مقدماتی گروه شاهد است. نتایج فوق بر ضرورت توجه به آموزش مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی و تقویت ارزش‌گذاری درونی دانش‌آموزان تیزهوش تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Effectiveness of Teaching Components of Self - Directed Learning (Based on Pintrich's Model), on Intrinsic Valuation and Mathematics Mark

نویسندگان [English]

  • Bahman Saeidipour 1
  • Fatemeh Sadat Mirmoeini 2

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate effectiveness of teaching components of self-directed learning (based on Pintrich's model), on intrinsic valuation of gifted students in Kermanshah and their final grade in mathematics. The experiment was performed using quasi-experimental method with Solomon four-group design .60 of students were randomly selected as sample, divided into groups of 15 randomly selected students. A questionnaire was used in this study: Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ); It`s reliability and predictive validity has already been confirmed. Also, in order to evaluate mathematics grades, two teacher-made tests were used which were confirmed a validated by the supervisor and consultant, in addition to chiefs of respective educational groups. Results from data analysis showed that: Teaching components of self-directed learning (based on Pintrich's model) has 17.9% positive impact on intrinsic valuation of gifted students but it had no effect on their grade in mathematics. Even though, while analyzing the averages from Solomon four group design, it was deducted that pre-test grades in mathematics had no effect on post-test grades of the same subject and the average grade of post-test for control group is more than that of pre-test for inspection group. Above results indicate necessity of paying more attention to training in components of self-directed learning, and boosting intrinsic valuation, when considering gifted students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self - Regulated Learning
  • Pintrich's Model
  • Intrinsic Value
  • Mathe-matics
  • Gifted Students
ارجی، رقیه. (1385). "هنجاریابی پرسش‌نامه خودتنظیمی به‌عنوان صلاحیت میان‌برنامه‌ای بین دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های دولتی شهرستان مشهد". پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
البرزی، شهلا؛ سامانی، سیامک. (1378). "بررسی مقایسة باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی برای یادگیری در میان دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز". مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دورة پانزدهم. شماره یک. پاییز 1387. (پیاپی 29).
برومند، رضا؛ شیخی، علی‌اکبر. (1388). "بررسی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی - خودکارآمدی، ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان". مجلة مطالعات روان‌شناسی تربیتی. شماره 10. ص 19 – 34
دلیلی، رویا. (1385). "بررسی رابطة میان میزان یادگیری خودنظم‌بخش (خودتنظیم) با راهبردهای یادگیری (شناختی – فراشناختی) در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
صفری، یحیی؛‌ مرزوقی، رحمت‌اله. (1390). برنامة درسی فراشناختی، کرمانشاه: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
عابدی، احمد. (1389). یادگیری چگونه یاد گرفتن، اصفهان: برترین اندیشه.
عارفی، مژگان. (1387). "مقایسه خودگردانی دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و عادی و نقش پیش‌بینی‌کنندگی ابعاد خودگردانی برای عملکرد تحصیلی"، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره هفدهم و هیجدهم، ص 98-75.
قریشی، منا؛ سامانی، سیامک. (1392). "مقایسه باورهای انگیزشی فرزندان در گونه‌های مختلف خانواده بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده". مجلة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. دوره 2. شماره 6. بهار 1394. ص 37.
محمدامینی زرار، زهرا. (1387). "رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان". مجله اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 2، شماره 3، ص 12-1، دانشگاه الزهرا.
نادری، عزت‌الله؛ سیف نراقی، مریم. (1385). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزش‌یابی آن در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی)، تهران: ارسباران.
نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین و همکاران. (1390). "رابطة خودپندارة تحصیلی، هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان"، فصلنامة روان‌شناسی کاربردی، سال ششم، شمارة 1(21)، بهار 1391، ص 119-103
نیوشا، بهشته. (1384). تیزهوشان ناموفق. تهران: زهد.
 
 
 
Abar, B. & Loken, E. (2010). Self-regulated learning and self-directed study in a pre-college sample. Learning And Individual Differences, 20(1), 25-29.
Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(3), 260-267. doi: 10.1037//0022-0663.80.3.260
Chan, K.S. & Kitano, M.K. (1986). "Demographic characteristics of exceptional Asian students."In M. K. Kitano & P.C. Chinn (Eds.), EXCEPTIONAL ASIAN CHILDREN AND YOUTH (pp. 1-11). Reston, VA: The Council for Exceptional Children.
Cleary, T. & Platten, P. (2013). Examining the correspondence between self-regulated learning and academic achievement: A case study analysis. Education Research International, 2013.
Dweek, C.S. & Leggett, E.L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality, Psychological Review. 95, 256-273
Dweek, C.S. & Sorich, L.A. (1999). Mastery-oriented thinking. In C.R. Snyder (Ed). Coping the psychology of that works. New York, Oxford University Press.
Eccles, J.S. (2005). Subjective Task Value and the Model of Achievement-Related Choices In Handbook of competence and motivation, pp. 105-121
McGrew, K. (2014). Intrinsic motivation. Iapsych.com. Retrieved 6 May 2014, from http://www.iapsych.com/acmcewo k /Intrinsicmotivation.html
Pintrich, P. & De Groot, E. (1990). Motivational and Self - Regulated learning Components of Classroom Academic Performance. Journal Of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
Seo, D. & Taherbhai, H. (2009). Motivational beliefs and cognitive processes in mathematics achievement, analyzed in the context of cultural differences: a Korean elementary school example. Asia Pacific Educ. Rev., 10(2), 193-203.
Terman, M., et al. (1925). Genetic Studies of Genius: Vol. 1, Mental and Physical Traits of a Thousand Gifted Children. Stanford, CA: Stanford University Press.