با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر پیامد روانشناختی شبیه سازی آموزش حفاظت از محیط زیست در بین دانش آموزان (مورد مطالعه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز)

احمد رضا اکبری؛ محمدحسن صیف؛ سید محمد شبیری؛ سعید طالبی

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/etl.2023.68670.4053

چکیده
  چکیده:هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر پیامد روانشناختی شبیه سازی آموزش حفاظت از محیط زیست در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز بود. برای این منظور، از بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز ، به روش خوشه ای چند مرحله ای تصادفی، بر اساس فرمول کوکران انتخاب(620نفر) و پس از استفاده از بازی شبیه سازی زیست محیطی، به یک ...  بیشتر

ارائة مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و درگیری شناختی

مریم درویشی؛ محمدحسن صیف؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57812.3442

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری از طریق واقعیت افزوده (نقش واسطه‌ای خودکارآمدی موبایلی و درگیری شناختی) به روش توصیفی-همبستگی انجام گرفت. برای این منظور، از بین استان‌های نواحی غربی ایران، سه استان (همدان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری) و تعداد 600 دانشجوی دانشگاه پیام نور، ...  بیشتر

ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال

سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ مهران فرج الهی؛ احمد رستگار

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 103-117

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال در میان دانش‌آموزان دوره دوم متوسطۀ شهر شیراز در سال تحصیلی 97-96 به روش تحلیل مسیر انجام شده است. برای این منظور 600 نفر از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به ترکیبی از پرسش‌نامه‌های نیاز به شناخت کاچیو پو و پتی (1982)، جهت‌گیری ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های شخصیتی، انگیزشی/ شناختیِ خلاقیت در دانشجویان: مدل معادلات ساختاری

فریده سادات حسینی؛ سید بهمن دشتی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 65-80

چکیده
  به دلیل وجود تفاوت‌های فردی زیاد در خلاقیت، حوزه خلاقیت - شخصیت همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، خلاقیت مستلزم تعامل رگه‌های ناهمسازی است که بتوانند در رابطۀ بین خلاقیت - شخصیت نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شاخص‌های شخصیتی و شناختی/ انگیزشی در خلاقیت دانشجویان انجام گردید. بدین منظور ...  بیشتر