با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

از آنجایی‌که هدف اصلی تحقیق، فراتحلیل کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی بود، برای انجام تحقیق از روش‌شناسی فراتحلیل مبتنی بر برآورد اندازة اثر کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی استفاده شد. از بین جامعة آماری تحقیق در بازة زمانی 1397-1380 تعداد 28 تحقیق یافت شد که از این تعداد بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر تحقیقات میدانی و ملاک‌های درون تحلیلی، 18 سند پژوهش به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت تحلیل داده‌ها از مدل کوهن و نرم‌افزار CAM2 استفاده شد. در نتایج تحقیق حجم اثر 59/1 برآورد شد که براساس مدل تفسیر کوهنی در حد زیاد است و این امر نشان دهندة تاثیر زیاد کاربرد علوم شناختی در یادگیری ترکیبی است. در این پژوهش با استفاده از روش فرا تحلیل بررسی محتوایی تحقیقات انجام شده مانند تناسب نتایج با اهداف تحقیق، نوع چارچوب نظری و نوع راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و در بررسی ظاهری به روش تحقیق استفاده شده پرداخته شد. جامعة آماری این تحقیق کل مقاله‌های مربوط به حوزة نظری علوم شناختی بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علوم شناختی بر یادگیری، حل مسئلة خلاق، مدل‌های مبتنی بر آگاهی ذهنی اثرگذار است. در زمینة ارزشیابی با توجه به اینکه بر اساس علوم شناختی مشکلات افراد در بازیابی است، آزمون‌های مکرر در آموزش ترکیبی توصیه می‌گردد که باعث کاهش مشکلات مربوط به بازیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta –Analysis of the Application of Cognitive Sciences in Blended Learning

نویسندگان [English]

  • Nasim Saeed 1
  • Mohammad Ahamdi Deh Qutbaddini 2

1 Assistant Professor, Educational Sciences, Payame Noor University

2 Assistant Professor, Psychology, Islamic Azad University

چکیده [English]

Since the main purpose of the research was meta-analysis of the application of cognitive sciences in blended learning, meta-analysis methodology was used on the basis of estimating the effect size of cognitive sciences application on blended learning. From the statistical population of research in the period 2000-2019 28 researches were found, of which 18 research documents were selected as a statistical sample based on purposeful sampling method according to field research and intra-analytical criteria. For analyzing the data Cohen model and CAM2 software were used. In the research results, the effect size was estimated 1.59 which is considered high, based on interpretation of the Cohen model. This shows the great impact of the application of cognitive sciences in blended learning. In this research by using meta-analysis method the content of conducted research, such as the relevance of the results to the research objectives, the type of theoretical framework and the type of suggested solutions were reviewed and in the appearance study, the applied research method was examined. The statistical population of this research was all articles related to the theoretical field of cognitive sciences. The results of the research showed that cognitive sciences influence learning, creative problem solving and models based on mental awareness. In the field of evaluation, based on cognitive sciences, the problem of students is recall. In order to reduce recall problems, repeated tests are recommended in blended learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta Analysis-Cognitive Sciences
  • Blended Learning
احمدی ده قطب‌الدینی، محمد. (1388). بررسی روابط بین اهداف تسلط، اهداف عملکردی گرایش اجتناب، راهبردهای یادگیری و توانایی حل مسئله ریاضی دانشجویان، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، شماره 10،3، ص40-21.
اوسطی، سعید علی، فرج الهی، مهران، زارع، حسین (1394). بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور، مجله فناوری آموزش و یادگیری، دوره 1، شماره 2، صص56-21.
بیدآباد، فرانک, زارع، حسین, کرمی نوری، رضا (1392). بررسی تاثیر فشار زمان و ترتیب آزمون بر حافظه کلامی و عملی و یادآوری واژگان مرور شده با استفاده از دو روش نگه دارنده و بسط دهنده، تازه‌های علوم شناختی, دوره 15، شماره 2 (مسلسل 58); از صفحه 20 تا صفحه 31 .
بیدآباد فرانک، زارع حسین، کرمی (1392). اثر تکرار برای خود و دیگری بر حافظه عملی و کلامی و یادآوری واژگان تکرار شده به دو روش نگهدارنده و بسط دهنده، دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، سال دوم، شماره 3
ترابی نامی. محمد، خرازی. سید کمال (1391). علوم اعصاب، مطالعات شناختی و شیوه‌های نوین آموزش پزشکی، دوره 3، شماره 2.
تلخابی. محمود (1389). آموزش میان رشته‌ای: نوآوری علوم شناختی در آموزش فلسفة ذهن. فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره دوم، شماه 2، بهار 89، صص 87-67.
حقانی، فریبا. رسول معصومی (1389). پذیرش 29/11/89. مروری بر نظریه‌های یادگیری و کاربرد آنها در آموزش پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش) زمستان 1389. 10 (5): 1188 تا 1197.
خدایی؛ علی، زارع، حسین (1397) نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی22
خرازی. کمال (1385) تاثیر علوم شناختی بر روان‌شناسی معاصر. تازه‌های علوم شناختی، سال 8 شماره 4، 81-77.
خرازی. کمال (1385). یادگیری در رویکرد شناختی، تازه‌های علوم شناختی، سال8، شماره4، صص89-86.
خرازی، کمال (1379). کاربرد علوم شناختی، انتشارات سمت.
خرازی، کمال (1394). ضرورت بررسی علوم شناختی در یادگیری دانشجویان، پژوهش‌های روان‌شناسی، ‌دوره 8، شماره 5
خرازی، کمال (1391). تاثیر مطالعات شناختی بر یادگیری، انتشارات سمت
خیابانی، ناصر (1391). بررسی مقایسه‌ای رابطه باورهای هوشی و جهت‌گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر رشته روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 81-80. پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
دل پریش، مهران، خسروی دانش، فرزین (1394). مطالعة ذهن در علوم شناختی: رویکرد هوش مصنوعی. کنفرانس بین‌المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق.
رجبی، حسنعلی، زندی، بهمن، اکرادی، احسان، شاکری، محسن (1396). مطالعه اثر آموزش و تدریس به‌صورت ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان؛ مطالعه موردی رشته‌های فنی و حرفه‌ای، مجله تدریس پژوهی، دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صص81-69.
زارع حسین، سرمدی محمدرضا، فرج اللهی مهران، آچاک عثمان (1394). بررسی تاثیر نوع سؤال و سطح پردازش سؤالات در آزمون‌های بازشناسی و یادآوری بر عملکرد حافظه دانشجویان، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1394، دوره: 2 - شماره: 8 - صفحه: 89 -98
زارع حسین، سرمدی محمدرضا، فرج اللهی مهران، آچاک عثمان (1394). تاثیر بافت مفهومی سوال‌ها بر عملکرد حافظه روزمره در آزمون‌های بازشناسی و یادآوری، تازه‌های علوم شناختی، دوره 14، شماره 3 (مسلسل 55); صفحه 41 تا صفحه 50.
زارع حسین, لطفی راضیه (1394). اثر میزان بار و ظرفیت حافظة کاری بر فرآیند مهار شناختی در تکلیف استروپ، مجله روان‌شناسی، دوره 19, شماره 2 (پیاپی 74); از صفحه 175 تا صفحه 187.
زارع، حسین، قاسمیان، فهیمه (1391). تاثیر بافت درونی و بیرونی بر یادآوری آزاد و بازشناسی، پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، دوره3، شماره3.
سعید پور، مرضیه، طبسی، سیده زکیه (1389). آموزش ترکیبی رهیافتی نوین جهت کاربست در آموزش الکترونیکی، مجله افق توسعه آموزش پزشکی، دوره4، شماره 1.
سعید، نسیم، زارع، حسین، موسی پور، نعمت...، سرمدی، محمدرضا، هرمزی، محمود (1390). ارتباط راهبردهای شناختی و فراشناختی و تعاملات دانشجویان در آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 58، 96-73.
شریفی؛ محمد، فتح آبادی؛ جلیل، شکری؛ امید پاکدامن، شهلا (1398). تجربۀ آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25.
شیخ‌السلامی، رامین (1384). ارائة مدلی برای خود تنظیمی زبان انگلیسی پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شیراز.
صبوری مقدم. حسن (1383). علوم شناختی. فلسفه و کلام، شماره 3 و 4. ص 81-88.
صالحی عمران، ابراهیم، سالاری، ضیاء الدین (1391). یادگیری ترکیبی، رویکردی نوین در توسعة آموزش و فرایند یاددهی-یادگیری، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 5، شماره1.
عباسی. سکینه، عین اللهی. ناهید، قریب. میترا، نباتچیان (1391). مطالعه روش‌های ارزشیابی دروس نظری و عملی دانشجویان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت) دوره 6 شماره 5، 253-342.
عبدالله‌زاده، علی اکبر (1392). مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره‌های یادگیری الکترونیکی و حضوری، اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 9، شماره2.
فرج اللهی. مهران، حقیقی. فهیمه السادات (1392). نقش ارزشیابی مستمر در تعمیق یادگیری دانش‌آموزان پایة دوم مقطع ابتدایی شهر تهران، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 92.
فولاد چنگ، محمد (1386). «بررسی تأثیر پردازش شناختی بر حل مسئله. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز: دوره 26، شماره 3 ( پیاپی 52).
کوشکی؛ الهام، شکری؛ امید، قنبری؛ سعید، فتح آبادی، جلیل (1398). فراتحلیل اثربخشی برنامۀ تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش آشفتگی روان‌شناختی و بهبود سبک تبیینی یادگیرندگان، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، دوره 7، شماره 3، شماره پیاپی 27.
گشمردی، محمود رضا (1395). آموزش زبان با رویکرد شناختی، دو ماهنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی، دوره 8 شماره 4 (پیاپی 39) ص 70-47.
مجیدی، اکبر (1395). تحلیل و نقد جایگاه و کاربرد رویکردهای شناختی در علوم اطلاعات. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات. سال دوم، شماره چهارم، زمستان 95، شماره پیاپی 5. ص 56-21.
نجفی، حسین (1397). فراتحلیل مطالعات اثربخشی رویکرد یادگیری ترکیبی بر بهبود عملکرد تحصیلی در ایران، نشریه پژوهش‌های تربیتی، شماره 1، صص 59-73.
نجفی، حسین، حیدری، مژگان (1396). فراتحلیلی بر رویکرد یادگیری ترکیبی و بهبود عملکرد یادگیری، فصلنامه ایرانی آموزش از دور، شماره 3، صص 39-48.
نجفی، حسین (1396). رابطة بین ابعاد و شاخص‌های آموزش ترکیبی و کیفیت بخشی به یادگیری در دانشگاه پیام نور، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره7، شماره4، صص80-59.
 
 
 
Ashman, A. F., & Conway, R. N. (2016). An introduction to cognitive education: Theory and application, New York: Routledge.
Available: http://www.uab.edu/it/instructional /technology /does/blended_learning -sy stems. Pdf.
Bridgeman, B. (2009). Experiences from Large-Scale Computer-Based Testing in the USA. JRC scientific and technical reports.
Brown, RE. (2001). The process of community building in distance learning classes. Journal of asynchronous learning networks,5 (2) :18-35.
Chamot, A.U. (2005). The Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) : An update. In P.A. Richard-Amato & M.A. Snow (Eds.) , Academic success for English language learners: Strategies for K-12 mainstream teachers. White Plains, NY: Longman.
Chang and chen. (2009). Cooperative learning in Elearning: A peer assessment of student-centered using consistent fuzzy preference, Expert systems with Applications. 36,8342-8349.
Chen, L.H. (2010). Web-based learning programs: Use by learners with various cognitive styles. Computers & Education, 54, 1028-1035.
Chen,C.C. & Jones, KT. (2007). Blended learning VS traditional classroom setting: assessing effectiveness and student perceptions in MBA accounting cours, Journal of educators online,vol4,N.1,pp15-1.
Coutinho, S., Wiemer-Hastings, K., Skowronski, J.J., & Britt, M.A. (2005). Metacognition, need for cognition and use of explanations during ongoing learning and problem solving Learning and Individual Differences, 15, 321-337.
Coutinho, S.A. (2007). The relationship between goals, metacognition,and academic success. The Journal of Doctoral Research in Education, 7, 39–47.
Dana S. (2014). Blended Courses at the High School Level [dissertation]. Western and neuroscience. Educational Researcher, 37 (3) , 140-152.
Elliot, A. & McGregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
Flovell, J.H., & Miller, P. (1998). Social Cognition. Doman, D., Kuhn & R., Sigler (Eds) , Handbook of Child Psychology: Cognition. perception and Language. NewYork: Wiley.
Gardner, H. (2014). Changing minds: The art and science of changing our own and other’s minds (p. 200), Harvard, Boston, MA: Business School Press.
Graham , C.R. (2005). Blended learning systems: Definition , current trends and future directions. In C. J. Bonk & C.R.Graham ( Eds), Handbook of blended learning : Global perspectives , local designs. [Online].
Hoskin, P.O. (2004). Afecting increased student achievement in geoscience education by instruction in metacognition: A small class study. Central Washington University, Ellenburg: USA.
Karigan, K. (2006). Why “meta” matter: Metacognition and its implication on pedagogy [Electronic version]. Independent Teacher, 4, no page numbers.
Kashefi, hamidreza, Ismaeili, Zaleha, Mohammadyousef, yudariah. (2012). International conference of teaching and learning in higher education, social and behavioral sciences 56, 341-347. Available online at : www.science direct.com.
Kashefi, hamidreza, Ismaeili, Zaleha, Mohammadyousef, yudariah. (2012). Overcoming students abstacles in multivariable calculus  blended learning: International conference of teaching and learning in higher education, social and behavioral sciences, 56T 579-586. Available online at: www.science direct.com.
Kolb, A., & Kolb, D.A. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. Academy of Management Learning and Education, 4, 193–212.
Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: Experience as a source of Learning and Development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Lin, X.D., Schwartz, D.L., and Hatano, G., (2005). Toward Teachers, Adaptive MetCognition. Educational psychologis, 40, 245-255.
Linacre, M, J. (2010). Computer-Adaptive Testing: A Methodology Whose Time Has Come. MESA Memorandum.
McCormick, S,A. (2015). The Effect of Cognitive Science on Learning. Learning and Instruction, 18.
Nellman SW. (2016). A Formative evaluation of a high school Blended learning biology course. Available at: http// proquest /advance search/ data base. Accessed Jan 17, 2017.
Pintrich, P. R. (2000). Multiple goal, multiple pathway: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544-555.
Pintrich, P.R. & DeGroot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82 (1) , 33-40.
Prins, F.J., Veenman, M.V.J., & Elshout, J.J. (2006). The impact of intellectual ability and metacognition on learning: New support for the threshold of problematicity theory. Learning and Instruction, 16, 374-387.
Quamrul, M.H. (2010). Metacognition Approaches to Enhances Student Learning in Mechanical Emgineering Classroom.Proceedings of the World Congress on Engineering. London: U.K.
Quintana, C., Zhang, M., and Krajcik, J. (2005). A Framework for Supporting Metacognitive Aspects of Online Inquiry Through Software Based Scaffolding. Educational Psychologist. Amherst, 40, 235.
Russell, M. (2012). Computer-Based Assessment in E-Learning:A Framework for Constructing" Intermediate Constraint” Questions and Tasks for Technology Platforms. The Journal of Technology, Learning, and Assessment, 4, 6.
Ryan, A. M., & Pintrich, P. R. (2012). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescent's help seeking in math class. Journal of educational psychology, 2, 326-341.
San Gol, K. (2014). Meta-analytic, entitled Cognitive structure and learning characteristics, Journal of Cognitive Sciences,19 ,460-475
Şen, H.S. (2009). The relationsip between the use of metacognitive strategies and reading comprehension. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 2301-2305.
Shcraw, G., & Dennison, R. (1994). Assessing meta cognitive awareness. Contemporary Educational psychology, 19 ,460-475.
Sorel & Wolfeny. (2010). in the meta-analysis of learning strategies, Journal of Cognitive Sciences22
Veenman, M.V.J., & Spaans, M.A. (2005). Relation between intellectual and metacognitive skills: Age and task differences. Learning and Individual Differences. 15, 159-176.
White, B. Y., and Frederiksen, J. R. (1998). Inquiry, modeling and metacognition: Making science accessible to all students. Cognition and Instruction.16, 3-118.