با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تدوین مدل علّی درگیری تحصیلی بر اساس احساس تنهایی با توجه به نقش میانجی‌گری استرس کرونا

هوشنگ گراوند؛ سلمان زارعی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/etl.2022.63102.3744

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین نقش واسطه‌ای استرس کرونا در رابطه میان احساس تنهایی با درگیری تحصیلی بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 401-1400 بود. حجم نمونه‌آماری بر اساس قاعده سرانگشتی کلاین برابر 240 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری معلمان دوره ابتدایی

حمیده پاک مهر؛ معصومه عزیزی؛ هوشنگ گراوند

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30473/etl.2022.59190.3517

چکیده
  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسش‌نامه جهت‌گیری برنامه درسی تربیت هنری برای معلمان دوره ابتدایی با روش پیمایشی بود. پس از برگردان نسخه اصلی پرسش‌نامه جهت‌گیری برنامه درسی تربیت هنری فیلانی (2003) به زبان فارسی و بازترجمه و اصلاح آن، فرم نهایی برای اجرا تهیه شد. آزمودنی‌ها شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر مشهد به تعداد 13259 نفر در سال ...  بیشتر

ارائة مدل علّی تأثیر جهت‌گیری‌های انگیزشی و فشارآورهای تحصیلی بر خودکارآمدی پژوهشی: نقش واسطه‌ای روحیة پژوهشی

هوشنگ گراوند؛ حمیده پاک مهر

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/etl.2021.59566.3534

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای روحیة پژوهشی در رابطه میان جهت‌گیری‌های انگیزشی و فشارآورهای تحصیلی با خودکارآمدی پژوهشی در راستای ارائة یک مدل علّی برای روابط بین متغیرهای پژوهش بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی با آزمون مدل معادلات ساختاری و جامعة آماری شامل همة دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی‌ در سال تحصیلی 99-1398 بود ...  بیشتر