با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور

سمنبر ملک زاده؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی؛ مجید ضماهنی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5794

چکیده
   تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل ارتقا برند آموزشی در دانشگاه پیام نور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحبنظر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به تعداد 32 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده‌های تحقیق از طریق پرسش‌نامه و  در دو مرحله با توجه به ماهیت روش دلفی انجام گرفت. ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد، ارائه الگو

میترا نورادصدیق؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 53-70

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد و طراحی الگو است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی، از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و بهره‌وری از فن گلوله برفی و به کارگیری معیار اشباع نظری، در مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته با 14 خبره موسس، مدارس غیردولتی معروف استفاده شد. ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرنده حرفه‌ای در نظام آموزش عالی

اعظم پهلوان‌صادق؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسن‌رضا زین‌آبادی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، ، صفحه 17-38

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرندة حرفه‌ای در نظام آموزش عالی و با روش همبستگی و اجرا با پرسش‌نامه‌های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و جامعة یادگیرندة حرفه‌ای بر 226 عضو هیئت علمی (از بین 351 عضو) دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های دولتی تهران در سال 94-1393 که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای و سپس ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعۀ علوم انسانی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد با نگاهی به آموزش عالی

وجیهه کریمی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، ، صفحه 65-82

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعۀ علوم انسانی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد و آزمون این عوامل در وضعیت موجود آموزش عالی صورت گرفته است. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی پیمایشی و رویکردی آمیخته، پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به‌صورت متوالی انجام پذیرفت. در بخش کیفی 14 نفر از صاحب‌نظرترین افراد به کمک روش نمونه‌گیری ...  بیشتر