با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر مولفه‌های هیجان تحصیلی و خودکنترلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

الهه صادقی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، ، صفحه 85-85

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69841.4120

چکیده
  این پژوهش به منظور اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) بر روی مولفه‌های هیجان تحصیلی و خودکنترلی دانش‌آموزان 7 تا 11 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه و بیش‌فعالی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. با استفاده از پرسشنامه‌های هیجان تحصیلی پکران، گوتر و فرانزل (2005) و خودکنترلی ...  بیشتر

رابطه ی بین الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان‌های تحصیلی با نقش واسطه ای هویت تحصیلی

مرضیه رفیعی فرد؛ فریبرز نیکدل؛ علی تقوائی نیا

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30473/etl.2023.60330.3585

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان های تحصیلی با نقش واسطه ای هویت تحصیلی بود. برای دستیابی به این هدف، 348 دانش آموز دبیرستانی دختر شهر یاسوج با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده( فیتز پاتریک و ریچی، 1994)، هیجان های تحصیلی(پکران و همکاران، 2005) و پرسشنامه هویت ...  بیشتر