با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی
اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر میزان ازخودبیگانگی تحصیلی و بهبود مؤلفه‌های هویت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرستان بندرترکمن

مینا رهدار؛ معصومه باقرپور

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 97-106

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66345.3915

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر میزان ازخودبیگانگی تحصیلی و بهبود هویت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر بندرترکمن صورت گرفت. تحقیق نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرستان بندرترکمن در سال تحصیلی 1401-1400، به تعداد 1250 ...  بیشتر

رابطه ی بین الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان‌های تحصیلی با نقش واسطه ای هویت تحصیلی

مرضیه رفیعی فرد؛ فریبرز نیکدل؛ علی تقوائی نیا

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30473/etl.2023.60330.3585

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان های تحصیلی با نقش واسطه ای هویت تحصیلی بود. برای دستیابی به این هدف، 348 دانش آموز دبیرستانی دختر شهر یاسوج با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده( فیتز پاتریک و ریچی، 1994)، هیجان های تحصیلی(پکران و همکاران، 2005) و پرسشنامه هویت ...  بیشتر