با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ساختار فکری حوزه مطالعات آموزش از دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی

سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، ، صفحه 107-121

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5958

چکیده
  تحلیل هم‌استنادی یکی از روش‌هایی است که در مطالعات علم‌سنجی و ترسیم ساختار علمی حوزه‌های گوناگون کاربرد فراوانی دارد. هدف پژوهش حاضر ترسیم ساختار حوزه آموزش از راه دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی و روش آن تحلیل محتوایی با استفاده از تحلیل هم‌استنادی است. جامعه پژوهش مدارکی است که در حوزه مطالعات آموزش از راه دور در پایگاه اطلاعاتی ...  بیشتر

پیش‌بینی مؤلفه‌های یادگیری سازمانی بر پایۀ بینش کارکنان دانشگاه پیام نور

محمود اکرامی؛ عادله فرج پور

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 53-64

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف توسعۀ مؤلفه‌های یادگیری سازمانی بر پایۀ بینش سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور تهران صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان (مدیران و کارشناسان) دانشگاه پیام نور استان تهران به تعداد 120 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان، ...  بیشتر

برآورد پارامترهای سؤال‌های چندگزینه‌ای در ارزشیابی نظام‌های آموزشی مجازی

محمود اکرامی؛ نگار الهامیان؛ سمیه رجب‌زاده

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1394، ، صفحه 49-58

چکیده
  مطالعة حاضر با عنوان «برآورد پارامترهای سؤال‌های چندگزینه‌ای در ارزشیابی نظام‌های آموزشی مجازی» روی آزمون‌های ریزشی برای ممانعت از تکرار آزمون انجام پذیرفت. برای برآورد پارامترهای سؤال‌ها، پاسخ‌نامه‌های 49 آزمون نهایی دانشجویان ریزشی یک نیمسال تحصیلی بررسی گردید. در مدل کلاسیک، درجه دشواری هر سؤال (p) نسبت پاسخ‌های درست ...  بیشتر