با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
بررسی اثربخشی برنامه آموزش مثبت بر خودکارآمدی تدریس و درگیری معلمان در کلاس‌‌های برخط

فهیمه عباسی؛ الهه حجازی؛ رضوان حکیم زاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66879.3950

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مثبت بر خودکارآمدی تدریس و درگیری معلمان در کلاس‌‌های برخط بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش آزمایشی با طرح اندازه‌‌گیری‌‌های مکرر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان مدارس ابتدایی دولتی دوره دوم منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تشکیل می‌دادند. با روش نمونه‌‌گیری در ...  بیشتر

طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

الهه حجازی؛ وحیده نامداری؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده

دوره 4، شماره 15 ، بهمن 1395، ، صفحه 65-78

چکیده
  هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی، و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی بود. بدین منظور تعداد ۳50 نفر (۱87 دختر و 163 پسر) از دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان منطقه پنج شهر تهران که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، به پرسش‌نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی جواب دادند. داده‌های ...  بیشتر