با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی برنامه روانی آموزشی گام دوم بر ارتقای شایستگی‌‌های هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

احمد بایندریان؛ رضا رحیمی؛ سمانه حدادی؛ شکوفه موسوی؛ علی خدایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64259.3822

چکیده
  این پژوهش با هدف آزمون اثربخشی برنامه آموزش گام دوم بر افزایش کفایت هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی انجام شد. در این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه و همراه با پیگیری، 48 دانش‌آموز پسر پایه ششم ابتدایی در دو گروه آزمایش (25 دانش‌آموز) و گواه (23 دانش‌آموز)، قبل و بعد از آموزش به سیاهة بیانگری خشم حالت/ صفت ...  بیشتر

مدل روابط علّی بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر

علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی؛ حسن غریبی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61330.3645

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش تعدیل‌گر متغیر جنس در رابطه بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 200 دانشجو (100 پسر و 100 دختر) به نسخة تجدید نظر شدة پرسش‌نامة هدف پیشرفت (الیوت و مورایاما، 2008) و مقیاس فریب‌کاری تحصیلی (فارنسه، ترامونتانا، فیدا و پاسیلو، 2011) پاسخ دادند. در این پژوهش، به منظور ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور ـ نسخة نوجوان: ساختار عاملی، روایی و پایایی

علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 85-99

https://doi.org/10.30473/etl.2021.52485.3206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان (TEI-ASF، پتریدس، سانگاریو، فرنهام و فردریکسون، 2006) در بین گروهی از نوجوانان سرآمد ایرانی انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 347 نوجوان سرآمد (148 پسر و 199 دختر) به نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان و مقیاس تاب‌آوری نوجوان (ARS، ...  بیشتر

ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی

امید شکری؛ پانته آ مهدویان مشهدی؛ علی خدایی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52725.3215

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی (PCQ، لوتانز، آولیو، آوی و نورمن، 2007) در بین گروهی از معلمان زن و مرد انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 381 معلم (158 مرد و 223 زن) به پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی و سیاهة هیجان معلم (چن، 2016) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی نسخة فارسی پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی ...  بیشتر

مشخصه های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة کفایت و مهارت‌های هیجانی در دانشجویان

علی خدایی؛ حسین زارع

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6053

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی (ESCQ؛ فاریا و همکاران، 2006) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 300 دانشجوی کارشناسی (150 پسر و 150 دختر) به پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی پرسشنامة کفایت و مهارت­های هیجانی از روش­های آماری ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

علی خدایی؛ حسین زارع

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 49-64

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت دانشجویان انجام شد. 330 دانشجوی مقطع کارشناسی به پرسش‌نامة تنیدگی تحصیلی ادراک شده (زاژاکووا، لینچ و اسپنشادا، 2005)، پرسش‌نامة نظم‌بخشی شناختی هیجان (CERQ، گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001) و نسخة کوتاه پرسش‌نامة ...  بیشتر

نسخة فارسی سیاهة هیجان معلم: یک مطالعة روان‌سنجی

علی خدایی

دوره 5، شماره 4 ، خرداد 1397، ، صفحه 25-38

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه‌های روان‌سنجی سیاهة هیجان معلم (TEI؛ چن، 2016) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی، 329 معلم زن به سیاهة هیجان معلم و نسخة کوتاه مقیاس خودکارآمدی معلم (TSES-SF، شوارزر، اسچیتزر و دیتنر، 1999) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی سیاهة هیجان معلم به ترتیب از روش‌های آماری تحلیل عاملی ...  بیشتر