با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تدوین و اعتبارسنجی فرم کوتاه آزمون ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز ۲۰۱۵ دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه دانش و استدلال

سید احسان افشاری زاده؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ محمدحسین عبداللهی؛ هادی کرامتی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/etl.2023.60771.3614

چکیده
  این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی فرم کوتاه آزمون ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز 2015 دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه دانش و استدلال انجام شد. در این مطالعه تعداد 155 دانش‌‌آموز پسر و دختر پایه چهارم ابتدایی مدارس شهرک پردیسان قم به روش نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند و آزمون 49 سؤالی سنجش توانایی دانش و استدلال ریاضی مطالعه ...  بیشتر

خودکارسازی حقایق اساسی ضرب در کودکانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی: یکپارچه‌سازی یادگیری مفهومی‌ و یادگیری مبتنی بر حافظه

سیما اقایی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ ولی اله فرزاد؛ هادی کرامتی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/etl.2021.58160.3460

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی کارآمدی رویکرد تلفیقی به آموزش خودکارسازی حقایق ضرب در دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی بود. پژوهش حاضر در قالب یک طرح تک آزمودنی با چند خط پایه هم‌زمان انجام شد. تعداد پنج دانش‌آموز با ناتوانی ریاضی با استفاده از نسخة ایرانی مقیاس هوشی وکسلر - ویرایش پنجم، آزمون ریاضیات ایران کی مت و بر اساس ملاک‌های ورود و خروج ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

علی قاسمی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 81-94

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5142

چکیده
  هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه 24 سئوالی خودکارآمدی معلمان است. روش پژوهش یک طرح توصیفی – همبستگی است. گروه نمونه 501 نفر شامل 298 نفر معلم مرد و 203 نفر معلم زن بود که از بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان‌های پارسیان، عسلویه و شیبکوه از توابع استان‌های هرمزگان و بوشهر به روش تصادفی – طبقه‌ای انتخاب شدند ...  بیشتر