با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
پیش‌بینی رویکردهای یادگیری براساس هیجانات پیشرفت و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم

علی مصطفائی؛ حسین زارع

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 35-42

https://doi.org/10.30473/etl.2019.44169.2879

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی رویکردهای یادگیری براساس هیجانات پیشرفت و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر مهاباد است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزن مقطع متوسطه دوم بودند که به کمک نمونه‌گیری خوشه‎ای چندمرحله‏ای 372 نفر انتخاب‌ شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسش‌نامه هیجانات ...  بیشتر

الگوی ساختاری چندگروهی بین رویکرد یادگیری و تجارب شخصی و آموزشی در دو گروه دانشجویان علوم انسانی و علوم تحلیلی-ریاضی

مسعود کیانی؛ حمید رحیمی

دوره 6، شماره 4 ، خرداد 1398، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/etl.2019.5795

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکردهای یادگیری (عمقی و سطحی) با تجارب شخصی و آموزشی دانشجویان در پایان دوره چهار ساله کارشناسی در دو گروه علوم انسانی و علوم تحلیلی-ریاضی است. برای این منظور 320 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه اصفهان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از پرسش‌نامه رویکرد یادگیری بیگز به منظور مطالعه ...  بیشتر

بررسی رابطه رویکردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی کیفی و کمی دانشجویان

احمد زندوانیان نایینی؛ مهدی رحیمی؛ فروغ پورطاهری

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 29-41

چکیده
    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ رویکردهای یادگیری دانشجویان (شامل سه رویکرد سطحی، عمیق و استراتژیک) با عملکرد تحصیلی کیفی (شامل ابعاد خودکارآمدی، برنامه‌ریزی، تأثیرات هیجانی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش) و کمی بود. شرکت‌کنندگان پژوهش 414 دانشجوی دوره‌ کارشناسی (256 دختر و 158 پسر) دانشگاه یزد بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر