دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تدوین مدل علّی درگیری تحصیلی بر اساس احساس تنهایی با توجه به نقش میانجی‌گری استرس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30473/etl.2022.63102.3744

هوشنگ گراوند؛ سلمان زارعی