با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
انگیزش و یادگیری
بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دانشگاه یزد

فاطمه دانشجو؛ کاظم برزگر بفرویی؛ حسین حسنی

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64123.3801

چکیده
  مطالعه حاضر به دلیل بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‌ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی، این توانایی را دارد که در شناسایی بن‎بست‎های روانی و موانع تحصیل تأثیر‎گذار باشد. مطالعه حاضر توصیفی همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه یزد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول ...  بیشتر

بررسی نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دانشگاه یزد

زهره اطهری؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم زارع

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 35-44

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52759.3217

چکیده
  یکی از چالش‌هایی که بیشتر دانشجویان با آن روبه‌رو هستند، اهمال‌کاری تحصیلی به معنای تاخیر در انجام امور است.از آنجایی که اهمال‌کاری تحصیلی می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی دانشجویان تاثیرگذار باشد، با شناسایی عوامل مرتبط، می‌توان گامی در جهت کاهش و یا رفع آن برداشت؛ بنابراین مطالعة حاضر با هدف تعیین نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری ...  بیشتر

نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد

کاظم برزگر بفرویی؛ مروارید عارف منش

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6054

چکیده
  پژوهش حاضر  با هدف بررسی نقش چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری دانشجویان دانشگاه یزد انجام شد. جامعه پژوهش حاضر تمامی دانشجویان دانشگاه یزد می‌باشند که از آن به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای ، تعداد 200نفر  انتخاب و به پرسشنامه‌ استاندارد چشم‌انداز زمانی زیمباردو (ZTPI) ، فرم کوتاه پرسشنامه­  پنج عاملی صفات شخصیت (NEO- FFI) ...  بیشتر

تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

کاظم برزگربفرویی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1394، ، صفحه 21-32

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش همدلی بر پرخاشگری و سازگاری دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی شهر یزد است. روش پژوهش، نیمه تجربی است و در آن از دو گروه آزمایش و گواه با انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. نمونة حاضر 62 نفر از دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی شهر یزد بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند و ...  بیشتر

نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان یزد

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر برفویی؛ یعقوب ملایی بهرامی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1393، ، صفحه 27-42

چکیده
  هدف از پژوهش، بررسی نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان است. بدین منظور 150 نفر از دانشجویان پسر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی، پرسش‌نامه اهداف پیشرفت، و پرسش‌نامه راهبردهای فراشناختی خواندن را تکمیل کردند. سپس، داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی ...  بیشتر