با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
تعیین اثربخشی آموزش تربیت مربی پیش‌دبستانی بر مولفه‌های خودکارآمدی شغلی و ابزار وجود شرکت‌کنندگان دوره‌های آموزش آزاد دانشگاه پیام‌نور

علی مصطفایی؛ فاطمه بیان فر

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، ، صفحه 75-84

https://doi.org/10.30473/etl.2023.67157.3964

چکیده
  هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش تربیت مربی پیش‌دبستانی بر خودکارآمدی شغلی و ابزار وجود داوطلبان مربیگری پیش‌دبستانی است. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون –پس‌آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان مربیگری پیش‌دبستانی شهر مهاباد است که در دوره آموزش حرفه‌ای تربیت مربی پیش‌دبستانی دانشگاه پیام‌نور ...  بیشتر

پیش‌بینی رویکردهای یادگیری براساس هیجانات پیشرفت و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم

علی مصطفائی؛ حسین زارع

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 35-42

https://doi.org/10.30473/etl.2019.44169.2879

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی رویکردهای یادگیری براساس هیجانات پیشرفت و باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر مهاباد است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزن مقطع متوسطه دوم بودند که به کمک نمونه‌گیری خوشه‎ای چندمرحله‏ای 372 نفر انتخاب‌ شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسش‌نامه هیجانات ...  بیشتر

مقایسه نیم‌رخ حافظه و توجه در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کاستی توجه، اختلال نافرمانی- مقابله‌جویانه و اختلال ارتباط (عملی) اجتماعی با دانش‌آموزان عادی

فاطمه بیان‌فر؛ علی مصطفایی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 33-42

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه نیم‌رخ حافظه و توجه دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه بیش‌فعال و اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه و اختلال ارتباط (عملی) اجتماعی (پراگماتیک) با دانش‌آموزان عادی و روش پژوهش علی- مقایسه‌ای است؛ بدین ترتیب که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، چهار گروه 15 نفری (از هر گروه 15 نفر) از منطقه یک آموزش و پرورش ...  بیشتر

بررسی اثربخشی خودگویی مثبت بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی

علی مصطفائی؛ عزیز محمدی

دوره 3، شماره 12 ، خرداد 1395، ، صفحه 71-77

چکیده
  این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی خودگویی مثبت بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی اجرا شد. جامعة آماری در این تحقیق عبارت بودند از کلیة دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 1394-1393 در شهر پیرانشهر مشغول به تحصیل بودند. این پژوهش مبتنی بر طرحی نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. ابتدا از بین مدارس ابتدایی ...  بیشتر