نویسنده = ��������������������� ������
تعداد مقالات: 4
ساخت مقیاس سنجش شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی: مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

دوره 9، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 29-52

10.30473/etl.2022.59434.3528

رضا کمالی مهاجر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ فاطمه جعفری


مرور نظام‌مند عوامل مؤثر در سنجش مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 47-58

10.30473/etl.2019.6055

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده


واکاوی کیفیت سنجش کلاسی معلمان؛ مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 63-84

شهناز علیزاده؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم‌زاده


طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 65-78

الهه حجازی؛ وحیده نامداری؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده