با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
نظام نشانگرها برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی: یک مطالعه مرور نظام‌مند

مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 109-125

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61342.3646

چکیده
  نظام آموزشی در هرکشوری فراتر از توان، امکان و انگیزه‌‌‌های معلمانش توسعه نمی‌یابد. معلم، عامل اصلی اجرای برنامه‌‌های تربیتی در مدرسه است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگر‌های مناسب برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی است. بدین‌منظور مرور منظمی در پژوهش‌‌های پیشین در بازه زمانی 2000-2021 انجام شد و پایگاه‌‌های ...  بیشتر

ساخت مقیاس سنجش شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی: مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

رضا کمالی مهاجر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ فاطمه جعفری

دوره 9، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.30473/etl.2022.59434.3528

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت مقیاسی برای سنجش شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان ابتدایی انجا‌م ‌شد. بدین‌‌منظور مبتنی بر روش پژوهش آمیخته اکتشافی از نوع ساخت ابزار، دو مطالعه به ‌انجام ‌رسید. در مطالعه اول، شرکت‌کنندگان مبتنی بر نمونه‌گیری ملاکی، انتخاب شده و مصاحبه فردی با 29 نفر از معلمان و دانش‌آموزان مدارس شهر تهران انجام ‌شد. برای ...  بیشتر

مرور نظام‌مند عوامل مؤثر در سنجش مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی

سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 47-58

https://doi.org/10.30473/etl.2019.6055

چکیده
  مدارس مهم‌ترین رکن آموزش و پرورش هستند، به‌همین دلیل تمامی سیاست‌های آموزشی باید عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اثربخش مدارس را مورد توجه قرار دهند. هدف این مطالعه، شناسایی و تعیین عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دوره‌ی ابتدایی است. برای دستیابی به هدف مطالعه، مرور منظم و گسترده‌ی پیشینه‌ی پژوهشی انجام شد. بدین‌منظور پایگاه‌های ...  بیشتر

واکاوی کیفیت سنجش کلاسی معلمان؛ مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته

شهناز علیزاده؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم‌زاده

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 63-84

چکیده
  کیفیت نظام سنجش آموخته‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین فرایندهای تحول‌آفرین در نظام آموزشی، نحوه و میزان یادگیری و توسعه مهارت‌های زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحولات در حوزه سنجش کلاسی، سه رویکرد «سنجش از، برای و به‌مثابه یادگیری»  (AOL, AFL, AAL)را پشت ‌سر گذاشته است؛ رویکرد سنجش به‌مثابه یادگیری به عنوان جدیدترین رویکرد، ...  بیشتر