با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
انگیزش و یادگیری
نقش تبیین‌کنندگی باورهای معرفت شناختی و خودتعیین‌گری تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان با میانجی‌گری هیجان‌های تحصیلی

نرگس مسیح پور؛ سهیلا هاشمی؛ حبیب الله نادری

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69240.4090

چکیده
  در پژوهش کنونی رابطه‌ی باورهای معرفت شناختی و خود تعیین‌گری تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی از طریق میانجی‌گری هیجان‌های تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش، 320 دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته‌‌ها و دانشکده‌های مختلف دانشگاه مازندران واحد بابلسر بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

انگیزش و یادگیری
رابطه ساختاری خودکنترلی و بی‌صداقتی تحصیلی: نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری تحصیلی

فاطمه علی پور؛ ابوالفضل فرید؛ عماد الدین احراری؛ سید قاسم مصلح

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 25-38

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64710.3841

چکیده
  بی‌صداقتی تحصیلی به هرگونه رفتار نادرست در امور و تکالیف تحصیلی اطلاق می‌شود که پدیده‌ای نگران کننده و با پیامدهای منفی بسیار است. کارشناسان به منظور جلوگیری از این پیامدها، به بررسی عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر بی‌صداقتی تحصیلی پرداخته‌اند. خودکنترلی و اهمال‌کاری تحصیلی به عنوان پیشایندهای بی‌صداقتی تحصیلی در این پژوهش مورد ...  بیشتر

اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر روی تاب‌آوری تحصیلی و امیدواری دانش-آموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه

مبینا ترخان

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57643.3435

چکیده
  این پژوهش به منظور اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر روی تاب‌آوری تحصیلی و امیدواری دانش‌آموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. با استفاده از پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری تحصیلی مارتین، امیدواری اشنایدر و همکاران، و اهمال‌کاری ...  بیشتر

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های خود ناهمخوانی و تاب‌آوری تحصیلی

بهروز فروغی پردنجانی؛ علی اکبر شریفی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 83-92

https://doi.org/10.30473/etl.2020.54102.3275

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین ارتباط خود ناهمخوانی و تاب‌آوری تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که به روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای 242 دانشجو از میان آن‌ها انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامة خود ناهمخوانی هیگینز ...  بیشتر

بررسی نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دانشگاه یزد

زهره اطهری؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم زارع

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 35-44

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52759.3217

چکیده
  یکی از چالش‌هایی که بیشتر دانشجویان با آن روبه‌رو هستند، اهمال‌کاری تحصیلی به معنای تاخیر در انجام امور است.از آنجایی که اهمال‌کاری تحصیلی می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی دانشجویان تاثیرگذار باشد، با شناسایی عوامل مرتبط، می‌توان گامی در جهت کاهش و یا رفع آن برداشت؛ بنابراین مطالعة حاضر با هدف تعیین نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجومعلممان دختر با اشتیاق تحصیلی پایین

پروین فرج زاده؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی؛ طیبه شریفی

دوره 7، شماره 4 ، خرداد 1399، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30473/etl.2020.50537.3144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اشتیاق تحصیلی دانشجومعلمان با اشتیاق تحصیلی پایینانجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش ...  بیشتر