با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
ارائة مدل علّی تحصیل‌گریزی در ارتباط با معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی: نقش واسطه‌ای امید به تحصیل

فریبا فرازی؛ علی عسگری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52638.3209

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی تحصیل‌گریزی در ارتباط با معنای تحصیل و خودکارآمدی تحصیلی: نقش واسطه‌ای امید به تحصیل انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری همة دانش‌آموزان دبیرستانی و هنرستانی دورة متوسطة دوم شهر خوسف در سال تحصیلی 99-1398 (برابر با 674 نفر) بودند. 255 دانش‌آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

تأثیر یک مداخله مبتنی بر نظریه چشم‌انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم‌انداز زمان

سلیم حقیقی؛ غلامحسین مکتبی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/etl.2018.5139

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک مداخله مبتنی بر چشم‌انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم‌انداز زمان در دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر اهواز در یک طرح آزمایشی میدانی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل فعال اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دهم در شاخه نظری شهر اهواز بود که نمونه ...  بیشتر

تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

سعیده سبزیان؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ فضل‌اله میردریکوند

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 43-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم‌آباد به تعداد 9981 نفر بود که از طریق قاعده سرانگشتی کلاین حجم نمونه 240 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی ...  بیشتر

نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)

سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان جهرمی

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 42-54

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه باورهای انگیزشی (ارزش تکلیف، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت) و درگیری شناختی در رابطه بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی دانشجویان است. برای این منظور 473 نفر (305 دختر و 168 پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور استان فارس در سال تحصیلی 90-89 با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

ارائه مدل پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

سمیه داوودی

دوره 1، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 69-76

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با تأکید برنقش واسطه‌ای متغیرهای درگیری شناختی، درگیری انگیزشی و رفتاری دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می‌باشد. برای این منظور با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده، تعداد 230 از دانشجویان انتخاب شدند. پس از تحلیل پرسش‌نامه، ...  بیشتر

ارائه مدل پیش¬بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

سمیه داودی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1392، ، صفحه 37-47

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با تأکید برنقش واسطه ای متغیر های درگیری شناختی، درگیری انگیزشی و رفتاری دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد. برای این منظور با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده، تعداد 230 از دانشجویان انتخاب شدند. پس از تحلیل پرسشنامه ، نتایج ...  بیشتر