با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک ‌شده و تاب‌آوری تحصیلی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان

مطهره توجهی؛ محمدرضا تمنایی فر

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64369.3814

چکیده
  اضطراب امتحان یکی از مشکلات شایع  آموزشی با رشد فزاینده در بین دانش‌آموزان است و از این‌رو شناخت عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب‌آوری تحصیلی با اضطراب امتحان انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطۀ ...  بیشتر

پیش‌بینی سرزندگی و تاب‌آوری تحصیلی بر مبنای مهارت‌های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان‌های تحصیلی دانشجویان در آموزش مجازی

مرضیه السادات سجادی نژاد؛ مرضیه اسدی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 79-90

https://doi.org/10.30473/etl.2022.64759.3845

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی سرزندگی و تاب‌آوری تحصیلی بر مبنای مهارت‌های یادگیری الکترونیکی با واسطه هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیم‌سال اول 1400-1399 در دانشگاه اراک بود که از این بین 350 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه سرزندگی ...  بیشتر

تدوین مدلی علّی بهزیستی ذهنی بر پایة تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه

فاطمه انوری؛ فرزانه میکائیلی منیع

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 9-26

https://doi.org/10.30473/etl.2021.56161.3360

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علّی بهزیستی ذهنی بر پایۀ تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه است. بهزیستی ذهنی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی مطرح شده است و متغیرهای زیادی از قبیل متغیرهای زیستی، اجتماعی، شخصیتی، شغلی و... در میزان بهزیستی ذهنی افراد نقش دارند. جامعۀ آماری ...  بیشتر

اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر روی تاب‌آوری تحصیلی و امیدواری دانش-آموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه

مبینا ترخان

دوره 8، شماره 4 ، خرداد 1400، ، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/etl.2021.57643.3435

چکیده
  این پژوهش به منظور اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (CFT) بر روی تاب‌آوری تحصیلی و امیدواری دانش‌آموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. با استفاده از پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری تحصیلی مارتین، امیدواری اشنایدر و همکاران، و اهمال‌کاری ...  بیشتر

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های خود ناهمخوانی و تاب‌آوری تحصیلی

بهروز فروغی پردنجانی؛ علی اکبر شریفی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 83-92

https://doi.org/10.30473/etl.2020.54102.3275

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین ارتباط خود ناهمخوانی و تاب‌آوری تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که به روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای 242 دانشجو از میان آن‌ها انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامة خود ناهمخوانی هیگینز ...  بیشتر